Takuuehdot

Raaka-ainevalmistajat myöntävät takuun seuraaville profiileille ja pinnoitteille:

– Tiiliprofiili, Tiiliprofiili Extra, TP15, TP20, TP45, Klassik, Saumakatto (jäljempänä: katto- ja seinäprofiilit)
– Katto- ja seinäprofiilit polyesteri- (PE), PUR-, PURMATT-, PVDF-, PVC- ja MattNova -pinnoitteisista teräsohutlevyistä.

KÄSITTEET
Pinnoitetakuu on takuu, joka kattaa pinnoitteen irtoamisen tuotteen pinnalta, värin epätasaisen muuttumisen ja muut pinnoitteessa tapahtuvat muutokset.
Tekninen takuu on takuu, joka kattaa teräslevyn puhkiruostumiseen liittyvät seikat. Ei koske tuotteiden ja raaka-aineen leikkuusärmiä.

TAKUUAJAT:garantii3050
PUR-, PURMATT- pinnoitteen takuu 20 vuotta, tekninen takuu 50 vuotta.
MattNova- pinnoitteen takuu 20 vuotta, tekninen takuu 50 vuotta.
Polyesteri- (PE) ja Printech- pinnoitteen takuu 10 vuotta, tekninen takuu 30 vuotta.
PVDF- pinnoitteen takuu 10 vuotta, tekninen takuu 50 vuotta.
PVC- pinnoitteen takuu 10 vuotta, tekninen takuu 50 vuotta.
Sinkityille ja AL-Zn -pinnoitteisille tuotteille valmistajat eivät myönnä pinnoitetakuuta, tekninen takuu on 30 vuotta.

Tarkempia tietoja pinnoitteen ominaisuuksista ja teknisistä arvoista

YLEISTÄ
Takuu kattaa maalin pysyvyyden, maalin irtoamisen tuotteen pinnalta ja tuotteen sekä sovelluksen metallin hapettumisesta johtuvan rei’ityksen. Takuu koskee maalikartan mukaisilla vakiosävyillä käsiteltyjä tuotteita. Näiden ehtojen mukaisesti raaka-aineen valmistaja takaa, ettei takuuaikana pinnoite hilseile, säröile eikä hajoa muulla tavalla, ettei värissä tapahdu merkittäviä tai epätasaisia muutoksia, ettei ohutlevyssä esiinny vuodon seurauksena muodostuvaa hapettumisesta johtuvaa läpimenevää korroosiota. Takuuaika lasketaan alkaen tuotteen toimituspäivästä rakennustyömaalle tai 18 kuukauden kuluttua valmistuspäivästä riippuen siitä, mikä niistä saapuu ensin. Takuun voimassaoloehdot:
– tuote on ostettu AS Toodelta ja tuotteen valmistaminen AS Tooden toimesta on todistettavissa (tarjouksen, tilauksen, lähetyslistan tai laskun numeron perusteella)
– tuote on otettu käyttöön puolen vuoden kuluessa ostopäivästä
– tuote on asennettu AS Tooden asennusohjeiden mukaisesti
– on noudatettu AS Tooden säännöllisiä huoltosuosituksia.

TAKUUSÄÄNNÖKSETphoca_thumb_l_p4063901_m
Takuun soveltumiseksi tulee maalipinnoitteen vaurion olla yli 5 % katon tai seinän pinnasta. Takuu ei kata takasivun suojalakkakerrosta, suojalakkakerroksella pinnoitettuun takasivuun hapettumisesta muodostuvia reikiä eikä viimeistelymaalilla käsiteltyjä pintoja. Reunan korroosio pinnoittamattomilla leikkauspinnoilla on luonnollinen prosessi, joka esiintyy säälle alttiilla kuumagalvanoiduilla teräspinnoilla, ja joka ei yleensä voi olla vaatteen perusteena. Takuu ei koske tuotetta, jota on käytetty erityisen ankarissa ja korroosioherkissä ilmasto-olosuhteissa, tai kohteissa, joissa levy on jatkuvassa kosketuksessa veteen, tai pintaan saattavat vaikuttaa syövyttävät kemikaalit, syövyttävät höyryt, lauhde, tuhka, sementtipöly, tai elinten lanta.

A. YLEISET RAJOITUKSET
Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
– katon tai muun pinnan kaltevuus on alle 1:16 (3,6°) eikä vesi pääsee vapaasti virtaamaan pois kaikilta pinnoilta
– levyssä tai sen pinnoitekerroksessa on kemiallisia tai mekaanisia vikoja
– tuotteita on leikattu kulmahiomakoneella
– pinnoite on ollut kosketuksessa hiomakoneen käytöstä syntyviin kipinöihin
– tuotteen pintaan on jäänyt käsittelynjälkeisiä metalliosia (leikkausjätteitä yms.)
– urakoitsija tai omistaja ei ole korjannut viimeistelymaalikäsittelystä syntyneitä vikoja, jotka aiheuttavat maalipinnoitteen heikkenemistä
– lopputuotteessa on vaurioita, jotka muodostuivat valmistajan tai asentajan käsittelyn seurauksena
– levyjä ei ole säilytetty kuivissa olosuhteissa tai niitä on käytetty tai varastoitu yhdessä syöpyvien aineiden kanssa tai niiden läheisyydessä
– levyt ovat olleet kosketuksissa kupariin tai kupariputkissa olleisiin nesteisiin
– pintaan kerääntynyttä likaa ja roskia ei ole poistettu sekä sateilta suojattuja alueita ei ole puhdistettu vähintään kerran vuodessa
– vuosittaista tarkistusta ei ole toteutettu eikä huoltotoimenpiteitä ole dokumentoitu
– kosketusta tuoreen betoniin tai kipsiin, märkään puuhun tai maaperään ei ole estetty
– valmistajalle ei ole toimitettu kirjallista reklamaatiota kuuden kuukauden kuluessa vian havaitsemispäivästä tai päivästä, jolloin vika olisi pitänyt havaita
– takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksesta, varastoinnista, käsittelystä työmaalla tai asennuksesta
– takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet kemiallisista reaktioista tuotteen ja jonkin muusta materiaalista tehdyn rakenneosan (rakenteet, kiinnikkeet yms.) välillä
– kaikki pinnoitetta lävistävät vauriot on välittömästi korjattava korjausmaalilla.

B. LISÄRAJOITUKSET PITKILLÄ PINNOILLA
Takuu ei ole voimassa seuraavassa tapauksessa:
– jatkotiiviste on vaurioittanut levyn pintaa.

C. LISÄRAJOITUKSET SADEVESIJÄRJESTELMIEN YHTEYDESSÄ
Takuu ei ole voimassa seuraavassa tapauksessa:
– kourun kaltevuus on alle 2,5 mm/m.

D. LISÄRAJOITUKSET MUIDEN VESIKATTO- JA SEINÄRAKENTEIDEN YHTEYDESSÄ
Takuu ei ole voimassa seuraavassa tapauksessa:
– käytetty on asianmukaiseen korroosioluokkaan sopimattomia kiinnike- ja eristemateriaaleja.

KORVAUSSÄÄNNÖT
Tämän takuun perusteella esitettyjen vaatimusten yhteydessä raaka-aineen toimittajalla on oikeus korvata ostajalle havaitsemansa puutteet valintansa mukaisesti joko maksamalla vaurioituneen levyn uudelleenmaalauksen hinnan (osittain tai kokonaan levyn iästä riippuen) tai toimittamalla uuden levyn vaurioituneen levyn/ tilalle. Vuodon syystä johtuvan korroosion yhteydessä korvataan vaurioituneet levyt. Sovelletaan käytännöllisintä keinoa kohtuullisin hinnoin. Takuuvelvoitteet rajoittuvat ainoastaan toimitetun tuotteen vaurioituneiden osien alkuperäiseen laskuun merkittyyn hintaan.
Raaka-aineen valmistaja ei missään tapauksessa vasta tähän takuuseen liittyvistä vaurioista johtuvista suorista ja välillisistä vahingoista, ellei näissä takuuehdoissa ole säädetty toisin. Levyjen pinnoittamisen tai uudelleenmaalaamisen takuu on voimassa alkuperäisen takuuajan loppuun saakka.
Korvausmäärän laskennassa otetaan huomioon levyn tähänastinen ja jäljelle jäänyt käyttöikä.
Takuun käsittelyn ehtona on se, että levymateriaalin tulee olla tunnistettavissa tilausnumeron perusteella. Ostajan tulee esittää myös levymateriaalin lasku tai muu ostoa todistava asiakirja.

MAALIKERROKSEN TAKUUAJAT
Maalikerroksen takuuaikaa määrittäessä otetaan huomioon auringonvalon vaikutusten vaihtelut.  Lämmön ja UV-säteilyn vaikutus kasvaa etelä- ja länsisuuntaisesti. Maalin käyttöikään vaikuttavat myös käyttöehdot. Esimerkiksi auringonvalo kuluttaa kattomaalia enemmän kuin seinämaalia. Samalla tavalla eristyspohjan lähellä sijaitseva levy lämpenee voimakkaammin kuin profiililevy, jossa lämmön vaikutuksen lievittäminen tapahtuu ilman ansiosta. Takuu on voimassa vain maalijärjestelmän tarkoituksenmukaisen käytön yhteydessä.

TERÄSKORROOSIOON LIITTYVÄ TAKUUAIKA (TEKNINEN TAKUU)
Levyn puhkiruostumisen kestävyyden yleinen takuuaika on 30 vuotta.  Etenkin meri-ilmastossa korroosionopeus voi olla laajempi. Suurempi korroosioriski voi esiintyä myös paikallisesti sisämaassa. Tällaisia paikkoja ovat sisämaahan ulottuvat lahdekkeet. Rikin vapautuminen rikkiä sisältävän öljyn polttamisen yhteydessä on harvinainen ilmiö, jota saattaa kuitenkin esiintyä, ja silloin muodostuu syövyttävä ympäristö.  Näillä alueilla omistaja on velvollinen säännöllisesti tarkkailemaan rakennuksen kuntoa. Herkästi korroosiota aiheuttavissa olosuhteissa käytettävää tuotetta tulee säännöllisesti puhdistaa vedellä lehdistä, mikäli sateiden pääsy lehtiin on estetty.
Tämä takuu ei ole voimassa ympäristöissä, jotka EN 10169:2010-standardin mukaisesti kuuluvat korroosioluokkaan C5.
Tutustu tarkemmin ympäristöluokkien ja pinnoitteiden keskinäisiin riippuvuuksiin


LISÄKSI:
Pinnoitteiden valintaohje
ORaaka-aineita koskevat teknilliset tiedot
Teräsmerkit ja ympäristöluokat
Ohjeiden ja sertifikaattien lataaminen

Takuun lisäksi pyydämme kiinnittämään huomioita seuraaviin teknisiin arvoihin:

  1. Pinnoitteen vahvuus (polyesteripinnoite 27 mikronia, PUR- ja MattNova- pinnoite 50 mikronia).
  2. Sinkkikerroksen paino (sinkitty pinnoite 350 g/m², maalipinnoitteen alla 275 – 350 g/m²).
  3. Seuraa huolellisesti yrityksen antamien takuiden sisältöä ja noudata ehtoja. Käyttöikä ei ole takuuta ja päinvastoin!
  4. Teräsmerkki (profiloitu teräs, kantavan profiilin teräs, sadevesijärjestelmien teräs ovat materiaaleja, joilla on eri myötöraja).
  5. Ympäristöluokat, joissa tuotteita käytetään.
  6. Valmistajalle myöntämä CE-merkintä.
  7. Teräksen vahvuus

3e4de82