Garantiitingimused

Toorainetootjad annavad garantii alljärgnevatele profiilidele ja pinnakatetele:
– Kiviprofiil, Kiviprofiil Extra, TP15, TP20, TP45, Klassik, Valtskatus (edaspidi: profiilsed katuse- ja seinakatted)
– Profiilsed katuse- ja seinakatted õhukestest lehtterasest polüester (PE), PUR, PURMATT, PVDF, PVC ja MattNova pinnakatetega.

MÕISTED
Pinnakatte garantii – garantii, mis käsitleb pinnakatte koorumist, värvitooni ebaühtlast muutumist ja teisi pinnakattega toimuvaid muutusi.
Tehniline garantii – garantii, mis käsitleb metall-lehte läbistava korrosiooniga seonduvat. Ei käsitle toodete ja tooraine lõikeservi.

GARANTIIDE KESTVUSED:garantii3050
PUR, PURMATT –  pinnakatte garantii 20 aastat, tehniline garantii 50 aastat
MattNova  –  pinnakatte garantii 20 aastat, tehniline garantii 50 aastat
Polüester (PE) ja Printech –
pinnakatte garantii 10 aastat, tehniline garantii 30 aastat
PVDF
– pinnakatte garantii 10 aastat, tehniline garantii 50 aastat
PVC –
pinnakatte garantii 10 aastat, tehniline garantii 50 aastat
Tsingitud ja AL-Zn kattega toodetele pinnakatte garantiid tootjad ei anna, tehniline garantii 30 aastat

Täpsemalt pinnakatete omadused ja tehnilised näitajad

ÜLDIST
Garantii hõlmab värvipüsivust, värvi mahakoorumist ja oksüdatsiooni mõjul tekkivat metalli perforatsiooni toodetel ja rakendustel  ning kehtib standardvärviga toodetele vastavalt värvikaartidele. Käesolevate tingimuste kohaselt garanteerib tooraine tootja, et garantiiperioodi jooksul värvkate ei kooru ega lagune mistahes muul viisil ning sellel ei esine ebaühtlasi värvimuutusi, samuti ei esine lehel lekete tagajärjel tekkinud oksüdeerumisest põhjustatud perforatsiooni. Polüester pinnakate pleegib ajapikku ühtlaselt sõltuvalt päikesekiirguse hulgast, mis aga ei muuda materjali korrosioonikindlust. Garantiiperioodi arvestatakse alates toote ehitusplatsile tarnimise kuupäevast või 18 kuu möödumisest tootmiskuupäevast, olenevalt sellest, kumb tähtaeg saabub varem.

GARANTIISÄTTED
Garantii rakendumiseks peab värvkatte kahjustus ületama 5% katuse või seina pinnast. Garantii ei hõlma tagakülje kaitselakikihti, kaitselakikihiga tagakülje oksüdeerumisest põhjustatud perforatsiooni ega viimistlusvärviga pindu. Serva korrosioon katmata lõikeservadel on loomulik protsess, mis esineb väliskeskkonnaga kokku puutuvatel kuumgalvaniseeritud terasest pindadel, ning tavaliselt ei saa see olla nõude aluseks. Garantii ei hõlma kasutamist eriti korrodeerivas või sööbivas keskkonnas, samuti olukordi, kus leht on pidevas kokkupuutes veega või kus lehe pinda võivad mõjutada sööbivad kemikaalid, sööbivad aurud, kondensatsioon, tuhk, tsemenditolm või loomade väljaheited.

A. ÜLDISED PIIRANGUD
Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
– katuse või muu pinna kalle on alla 1:16 (3,6°) ja vesi ei saa kõikidelt pindadelt vabalt ära voolata.
– leht ja selle kattekiht on saanud keemilisi või mehaanilisi kahjustusi.
– tooteid on lõigatud abrasiivsete lõikeketastega.
– pinnakate on olnud kokkupuutes lõikeketastest lähtunud sädemetega.
– toodete pinnale on jäänud töötlemisjärgseid metalliosiseid (lõikepuru jms.)
– töövõtja või omanik ei ole parandanud viimistlusvärviga töötlemiskahjustusi, mis põhjustavad värvkatte nõrgenemist.
– lõpptootel on kahjustused, mis on tekkinud tootja- või paigaldajapoolse töötlemise tagajärjel.
– lehte ei ole hoitud kuivana või on seda kasutatud või ladustatud kokkupuutes sööbivate materjalidega või nende läheduses.
– leht on puutunud kokku vasega või vasktorudes voolanud vedelikuga.
– kogunenud mustust või muid sadestisi ning vihma eest varjatud piirkondi ei ole vähemalt kord aastas professionaalselt eemaldatud või puhastatud.
–  ei ole teostatud iga-aastast ülevaatust ja hooldust ei ole dokumenteeritud
–  kokkupuudet tardumata betooni või kipsi, märja puidu või pinnasega ei ole välditud.
–  tootjale ei ole esitatud kirjalikku kaebust kuue kuu jooksul alates hetkest, millal defekti märgati või oleks pidanud märkama.
– garantii ei kehti vigastustele, mis on tekkinud transpordil, ladustamisel, kliendipoolse käitlemise tulemusel või paigalduse käigus.
– garantii ei kehti vigastustele, mis on tekkinud keemilisest reaktsioonist toote ja mistahes muu ehituselemendi (konstruktsioonid, kinnitusvahendid jne.) vahel.
– mistahes pinnakatet läbistavad kahjustused tuleb koheselt parandada parandusvärviga.

B. TÄIENDAVAD PIIRANGUD PIKKADE PAANIDE KORRAL
Garantii ei kehti järgmisel juhul:
–  jätkutihend on lehe pinda kahjustanud.

C. TÄIENDAVAD PIIRANGUD VIHMAVEESÜSTEEMIDE KORRAL
Garantii ei kehti järgmisel juhul:
– renni kalle on alla 2,5 mm/m.

D. TÄIENDAVAD PIIRANGUD MUUDE KATUSTE JA SEINTE JAOKS ETTENÄHTUD TOODETE KORRAL
Garantii ei kehti järgmisel juhul:
–  kasutatud on vastava korrosiooniklassiga mittesobivaid kinnitus- ja isoleermaterjale.

HÜVITAMISREEGLID
Käesoleva garantii alusel õigustatud nõuete korral on toorainetootjal õigus omal äranägemisel valida, kas ta tasub sõltuvalt lehe vanusest osaliselt või täielikult kulud, mis kaasnevad defektse lehe ülevärvimisega, või tarnib ostjale tasuta uue lehe, et defekti hüvitada. Lehe roostetamise korral lekke tõttu hüvitatakse kahjustatud lehed. Rakendada tuleb kõige praktilisemat abinõu mõistliku hinnaga. Garantiist tulenev kulu kandmise kohustus piirneb tarnitud defektse lehe originaalarvel märgitud väärtusega.
Kui käesolevas garantiis pole märgitud teisiti, ei vastuta toorainetootja mingil juhul käesoleva garantiiga seotud kahjustustest tulenevate otseste ja kaudsete kahjude eest. Vastav lehtede katmise või ülevärvimise garantii kehtib algse garantiiperioodi ülejäänud aja lõpuni.
Hüvitise suuruse määramisel võetakse arvesse aega, mille vältel leht on oma otstarvet täitnud, ning lehe alles jäänud kasutusaega.
Garantii läbivaatamise eeltingimuseks on nõue, et lehtmaterjal peab olema tellimuse numbri järgi tuvastatav ning esitada tuleb lehtmaterjali arve või muu ostu tõendav dokument.

VÄRVIKIHI GARANTIIAJAD
Värvikihi garantiiaja määramisel võetakse arvesse päikesekiirguse mõju erinevusi. Soojuse ja UV-kiirguse mõju tugevneb lõuna ja lääne poole liikudes. Värvi eluiga mõjutab ka kasutus. Näiteks katusevärvi mõjutavad päikesekiired rohkem kui seinavärvi. Sarnasel viisil soojeneb isoleeraluspinna läheduses asuv leht rohkem kui profiilleht, mille korral saab õhk soojuse mõju leevendada. Garantii kehtib ainult juhul, kui värvisüsteemi kasutatakse ettenähtud otstarbel.

TERASE KORROSIOONI GARANTIIAJAD (TEHNILINE GARANTII)
Lehe läbistustaluvuse üldine garantiiaeg on 30 aastat.  Eelkõige merelise kliima korral esineb riskitsoon, kus korrosioonikiirus võib olla suurem. Suurem korrosioonirisk võib esineda lokaalselt ka sisemaal. Sellisteks kohtadeks võivad olla mereabajad, mis ulatuvad sügavale sisemaale. Väävli eraldumine kõrge väävlisisaldusega õli põletamisel on harv nähtus, kuid seda võib samuti esineda, ning sellisel juhul tekitab see korrodeeriva keskkonna.  Neis piirkondades on vara omanik kohustatud hoone seisukorda pidevalt jälgima. Eeldatavalt kõrgema korrosiooniriskiga piirkondades tuleb lehte regulaarselt puhta veega puhastada, kui vihmaveel puudub lehele juurdepääs.
Käesolev garantii ei hõlma keskkondi, mis kuuluvad korrosioonikategooriasse C5 vastavalt standardile EN 10169:2010.
Tutvu täpsemalt keskkonnaklasside ja pinnakatete seostega

Garantiitingimustest ei tulene AS Toode kohustust teostada uute katuselehtede paigaldamist ega muid töid.


LISAKS:
Pinnakatete valikujuhend
Oluline tehniline info tooraine kohta
Terasemargid ja keskkonnaklassid
Juhendite ja sertifikaatide allalaadimine


Lisaks garantiile palume olla tähelepanelikud järgmiste tehniliste näitajate juures:

1. Pinnakatte paksus (polüesterkattel 27 mikronit, PUR ja MattNova katetel 50 mikronit).
2. Tsingikihi mass (tsingitud pinnakatetel 350 g/m², värvkatete all 275 – 350 g/m²).
3. Tähelepanelikult jälgida ettevõtete poolt pakutavate garantiide sisu ja tingimusi. Eluiga ei ole garantii ja vastupidi!
4. Terase mark (profileeritav teras, kandva profiili teras, vihmaveesüsteemide teras on erineva voolavuspiiriga materjalid).
5. Keskkonnaklassid, millises keskkonnas toodet kasutatakse.
6. Tootjale omistatud CE-märgistus.
7. Terase paksus