Garantiitingimused

1. Üldsätted

1.1. Müügigarantii andja: AS Toode, Kasesalu 2, 76505 Saue, Harjumaa.

1.2. Käesolevaga annab AS Toode müügigarantii (edaspidi: Garantii) järgmistele profiilidele ja pinnakatetele:
– Kiviprofiil, Kiviprofiil Extra, TP15, TP20, TP45, Klassik, Valtskatus (profiilsed katuse- ja seinakatted);
– Katuse- ja seinakatted: õhukestest lehtterasest polüester (PE), Printech, GreenCoat Pural BT, GreenCoat  PuralMatt BT, GreenCoat Rough Polyester Matt BT, PVDF2 (Hiarc), PVC ja MattNova pinnakatetega.

1.3. Garantii liigitub vastavalt materjalile järgmiselt:
– Pinnakatte garantii – Garantii, mis käsitleb pinnakatte koorumist, värvitooni ebaühtlast muutumist ja teisi pinnakattega toimuvaid muutusi.
– Tehniline garantii – Garantii, mis käsitleb metall-lehte läbistava korrosiooniga seonduvat. Ei käsitle toodete ja tooraine lõikeservi.

1.4. Garantii kehtib Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi ja Norra Kuningriigi territooriumil.

1.5. Garantiiperioodi kestvus on järgmine:

– MattNova – pinnakatte garantii 15 aastat, tehniline garantii 30 aastat;
– Polüester (PE) ja Printech – pinnakatte garantii 10 aastat, tehniline garantii 30 aastat;
– PVDF2 (Hiarc) – pinnakatte garantii 25 aastat, tehniline garantii 40 aastat;
– PVC – pinnakatte garantii 10 aastat, tehniline garantii 30 aastat;
– GreenCoat Pural BT, GreenCoat PuralMatt BT – pinnakatte garantii 25 aastat, tehniline garantii 50 aastat.
– Greencoat Rough Polyester Matt BT – pinnakatte garantii 15 aastat, tehniline garantii 30 aastat.
– Tsingitud ja AL-Zn kattega toodetele pinnakatte garantiid ei anta, tehniline garantii 30 aastat.

Täpsemalt pinnakatete omadused ja tehnilised näitajad

1.6. Pinnakatte garantiiaja puhul võetakse arvesse päikesekiirguse mõju erinevusi värvkattele. Soojuse ja UV-kiirguse mõju tugevneb lõuna ja lääne poole liikudes. Värvi eluiga mõjutab ka kasutus. Näiteks katusevärvi mõjutavad päikesekiired rohkem kui seinavärvi. Sarnasel viisil soojeneb isoleeraluspinna läheduses asuv leht rohkem kui profiilleht, mille korral saab õhk soojuse mõju leevendada. Garantii kehtib ainult juhul, kui värvisüsteemi kasutatakse ettenähtud otstarbel.

1.7. Tsingitud ja AL-Zn kattega töödega terase korrosiooni puhul on lehe läbistustaluvuse (tehniline garantii) üldine garantiiaeg on 30 aastat. Eelkõige merelise kliima korral esineb riskitsoon, kus korrosioonikiirus võib olla suurem. Suurem korrosioonirisk võib esineda lokaalselt ka sisemaal. Sellisteks kohtadeks võivad olla mereabajad, mis ulatuvad sügavale sisemaale. Väävli eraldumine kõrge väävlisisaldusega õli põletamisel on harv nähtus, kuid seda võib samuti esineda, ning sellisel juhul tekitab see korrodeeriva keskkonna. Neis piirkondades on vara omanik kohustatud hoone seisukorda pidevalt jälgima. Eeldatavalt kõrgema korrosiooniriskiga piirkondades tuleb lehte regulaarselt puhta veega puhastada, kui vihmaveel puudub lehele juurdepääs. Käesolev garantii ei hõlma keskkondi, mis kuuluvad korrosioonikategooriasse C5 vastavalt standardile EN 10169:2010.

 

2. Garantii ulatus ja piirangud

2.1. Pinnakatte garantii hõlmab värvipüsivust, värvi mahakoorumist ja oksüdatsiooni mõjul tekkivat metalli perforatsiooni toodetel ja rakendustel ning kehtib standardvärviga toodetele vastavalt värvikaartidele. Käesolevate tingimuste kohaselt garanteerib tooraine tootja, et garantiiperioodi jooksul värvkate ei kooru ega lagune mistahes muul viisil ning sellel ei esine ebaühtlasi värvimuutusi, samuti ei esine lehel lekete tagajärjel tekkinud oksüdeerumisest põhjustatud perforatsiooni. Polüester pinnakate pleegib ajapikku ühtlaselt sõltuvalt päikesekiirguse hulgast, mis aga ei muuda materjali korrosioonikindlust. Garantiiperioodi arvestatakse alates toote ehitusplatsile tarnimise kuupäevast või 18 kuu möödumisest tootmiskuupäevast, olenevalt sellest, kumb tähtaeg saabub varem.

2.2. Pinnakatte garantii rakendumiseks peab värvkatte kahjustus ületama 5% katuse või seina pinnast. Garantii ei hõlma tagakülje kaitselakikihti, kaitselakikihiga tagakülje oksüdeerumisest põhjustatud perforatsiooni ega viimistlusvärviga pindu. Serva korrosioon katmata lõikeservadel on loomulik protsess, mis esineb väliskeskkonnaga kokku puutuvatel kuumgalvaniseeritud terasest pindadel, ning tavaliselt ei saa see olla nõude aluseks. Garantii ei hõlma kasutamist eriti korrodeerivas või sööbivas keskkonnas, samuti olukordi, kus leht on pidevas kokkupuutes veega või kus lehe pinda võivad mõjutada sööbivad kemikaalid, sööbivad aurud, kondensatsioon, tuhk, tsemenditolm või loomade väljaheited.

2.3. Üldised piirangud, millisel juhul Garantii ei kehti:

– katuse või muu pinna kalle on alla 1:16 (3,6°) ja vesi ei saa kõikidelt pindadelt vabalt ära voolata;
– leht ja selle kattekiht on saanud keemilisi või mehaanilisi kahjustusi;
– tooteid on lõigatud abrasiivsete lõikeketastega;
– pinnakate on olnud kokkupuutes lõikeketastest lähtunud sädemetega;
– toodete pinnale on jäänud töötlemisjärgseid metalliosiseid (lõikepuru jms);
– töövõtja või omanik ei ole parandanud viimistlusvärviga töötlemiskahjustusi, mis põhjustavad värvkatte nõrgenemist;
– lõpptootel on kahjustused, mis on tekkinud tootja- või paigaldajapoolse töötlemise tagajärjel;
– lehte ei ole hoitud kuivana või on seda kasutatud või ladustatud kokkupuutes sööbivate materjalidega või nende läheduses;
– leht on puutunud kokku vasega või vasktorudes voolanud vedelikuga.
– kogunenud mustust või muid sadestisi ning vihma eest varjatud piirkondi ei ole vähemalt kord aastas professionaalselt eemaldatud või puhastatud;
– ei ole teostatud iga-aastast ülevaatust ja hooldust ei ole dokumenteeritud;
– kokkupuudet tardumata betooni või kipsi, märja puidu või pinnasega ei ole välditud;
– tootjale ei ole esitatud kirjalikku kaebust kuue kuu jooksul alates hetkest, millal defekti märgati või oleks pidanud märkama;
– garantii ei kehti vigastustele, mis on tekkinud transpordil, ladustamisel, kliendipoolse käitlemise tulemusel või paigalduse käigus;
– garantii ei kehti vigastustele, mis on tekkinud keemilisest reaktsioonist toote ja mistahes muu ehituselemendi (konstruktsioonid, kinnitusvahendid jne.) vahel;
– mistahes pinnakatet läbistavad kahjustused tuleb koheselt parandada parandusvärviga.

2.4. Täiendavad piirangud pikkade paanide korral, millisel juhul Garantii ei kehti:
– jätkutihend on lehe pinda kahjustanud.

2.5. Täiendavad piirangud vihmaveesüsteemide korral, millisel juhul Garantii ei kehti:
– renni kalle on alla 2,5 mm/m.

2.6. Täiendavad piirangud muude katuste ja seinte jaoks ettenähtud toodete korral, millisel juhul Garantii ei kehti:
– kasutatud on vastava korrosiooniklassiga mittesobivaid kinnitus- ja isoleermaterjale.

 

3. Garantiist tulenevad õigused ja kohustused

3.1. Garantii annab ostjale õiguse nõuda Garantii korral katuselehtede väljavahetamist või ülevärvimise kulude hüvitamist või muu materjali väljavahetamist.

3.2. AS Toodel on õigus omal äranägemisel valida, kas ta tasub sõltuvalt katuselehe vanusest osaliselt või täielikult kulud, mis kaasnevad defektse katuselehe ülevärvimisega, või tarnib (vahetab välja) ostjale tasuta uue katuselehe või muu materjali. Katuselehe korrosiooni korral lekke tõttu tarnitakse kahjustatud katuselehtede asemel uued. Garantiist tulenev kulu kandmise kohustus piirneb tarnitud defektse katuselehe või muu materjali originaalarvel märgitud väärtusega. Kui käesolevas garantiis pole märgitud teisiti, ei vastuta AS Toode mingil juhul käesoleva Garantii esemeks olevate katuselehtede või muu materjaliga seotud kahjustustest tulenevate otseste või kaudsete kahjude eest. Vastava katuselehe väljavahetamise või ülevärvimise korral või muu materjali väljavahetamise korral hakkab kehtima uus garantiiaeg.

3.3. Garantii ei hõlma katuselehtede või muu materjali vahetamisega seotud otseste või kaudsete kulude hüvitamist. Samuti ei sisalda garantii uute katuselehtede või muu materjali paigaldamise töid ega sellega seotud muid töid ning selliste tööde maksumuse hüvitamist.

 

4. Garantiist tulenevate õiguste nende kasutamise kord

4.1. Garantiinõude esitamiseks tuleb pöörduda Garantii andja AS Toode poole (toode@toode.ee või AS Toode, Kasesalu 2, 76505 Saue, Harjumaa või telefoni teel 8007000).

4.2. Garantiinõude läbivaatamise eeltingimuseks on nõue, et katuseleht või muu materjal peab olema tellimuse numbri järgi tuvastatav ning esitada tuleb katuselehe või muu materjali arve või muu ostu tõendav dokument.

4.3. AS Toode kontrollib esitatud garantiinõuet ja täidab enda garantiikohustuse vastavalt käesolevates garantiitingimustes sätestatule.

4.4. Käesolevates garantiitingimustes sätestatu ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

 

Tutvu täpsemalt keskkonnaklasside ja pinnakatete seostega

LISAKS:
Pinnakatete valikujuhend
Oluline tehniline info tooraine kohta
Terasemargid ja keskkonnaklassid
Juhendite ja sertifikaatide allalaadimine


Lisaks garantiile palume olla tähelepanelikud järgmiste tehniliste näitajate juures:

1. Pinnakatte paksus (polüesterkattel 27 mikronit, GreenCoat PuralBT ja PuralMattBT, MattNova  (jt premium.) katetel 50 mikronit).
2. Tsingikihi mass (tsingitud pinnakatetel 350 g/m², värvkatete all 275 – 350 g/m²).
3. Tähelepanelikult jälgida ettevõtete poolt pakutavate garantiide sisu ja tingimusi. Eluiga ei ole garantii ja vastupidi!
4. Terase mark (profileeritav teras, kandva profiili teras, vihmaveesüsteemide teras on erineva voolavuspiiriga materjalid).
5. Keskkonnaklassid, millises keskkonnas toodet kasutatakse.
6. Tootjale omistatud CE-märgistus.7. Terase paksus

 


Eelnevad versioonid:

Garantiitingimused kuni 15.04.2020