Garantiitingimused turvatarvikutele ja päikesepaneelide kinnitustele

1. Üldsätted

1.1. Garantii andja: AS Toode, Kasasalu 2, 76505 Saue, Harjumaa.

1.2. Käesolevaga annab AS Toode (Garantii andja) müügigarantii (edaspidi: Garantii) turvatarvikutele (pulbervärvitud redelid, katusesillad, lumetõkked ja nendega seotud kinnituselemendid) ja päikesepaneelide kinnitustele (edaspidi: Toode või Tooted).

1.3. Tehnilise garantii garantiiperioodi kestvus on 30 aastat ning kattekihi garantii garantiiperioodi kestvus on 10 aastat, mis hakkavad kulgema ostjale Toote üleandmisest või kättetoimetamisest arvates.

2. Garantii ulatus ja piirangud

2.1. Tehniline garantii: vastavalt garantiitingimustele garanteerib Toode AS, et:
• Tooted ei roosteta garantiiaja jooksul läbi valmistamise või materjali defekti tõttu.
• Toodetesse ei teki garantiiajal käesolevates garantiitingimustes sätestatud piiranguid arvesse võttes oksüdeerumisest tingitud läbiroostetatud auke.

2.2. Kattekihi garantii: vastavalt garantiitingimustele garanteerib Toode AS, et:
• Toodete kattekiht ei pragune ega kooru Tootelt maha ning selle värv ei muutu olulises ulatuses ebaühtlaseks. Kattekihile antud garantii kehtib kahjustustele, mis katavad rohkem kui 5% Toote pinnast. Kattekihi garantii ei kehti pulbervärvimata Toodetele.

2.3. Garantii kehtib Toodetele, mis on paigaldatud ja mida on kasutatud, hooldatud ja kontrollitud Toode AS-i ostu sooritamise ajal kehtinud paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhistele kohaselt ning mis vastavad Garantii tingimustele.

2.4. Garantii ei kehti transpordi käigus ega hooletu hoidmise või paigaldamise või Toote muu ebaõige käsitsemise tagajärjel tekkinud kahjule.

2.5. Garantii ei kehti, kui paigaldust on täiendatud Toodete, osade või komponentidega, mille tarnija ega müüja ei ole Toode AS.

2.6. Garantii ei kehti Toodetele, mis on saanud viga lubatust suurema keemilise või mehhaanilise koormuse tõttu või sellise koormuse tõttu, millele vastupidavust tootja ei ole väitnud.

2.7. Garantii ei kehti Toodetele, mis on paigaldatud rannikust lähemale kui 200 meetri kaugusele, merepinnast kõrgemale kui 900 meetrit või mis on pidevalt kokku puutunud temperatuuriga, mis on kõrgem kui 60 °C.

2.8. Garantii ei kehti, kui Toote värvikiht on paigaldamise, hooldamise, ja/või kasutamise käigus viga saanud viisil, mis mõjutab Toote esteetilist ja/või tehnilist kvaliteeti, ja töövõtja või hoone omanik ei ole Toodet nõuetekohaselt üle värvinud. Toote üle värvinud isik vastutab uue värvikihi vastupidavuse eest.

2.9. Garantii ei kehti Tootele, mis on pidevas kokkupuutes vee, mördi, märja puidu või maapinnaga või pinnaga või millele võivad olla mõju avaldanud söövitavad kemikaalid ja/või aur, kondensaat, tuhk, märg tsement, tsemenditolm või mistahes muu aine, mis võib Toodet keemiliselt mõjutada.

2.10. Garantii ei kehti Toodetele, millelt ei ole igal aastal hooldusjuhendis kirjeldatud nõuete kohaselt mustust või muid aineid eemaldatud ning mille pinnale on kogunenud mustus või muud ained. Toodete kontroll ja hooldustööd peavad dokumenteeritud. Kõik vajalikud ülevärvimistööd tuleb läbi viia koos iga-aastase hooldustöödega.

2.11. Garantii ei kehti lõigatud servade roostetamisele, mis on alguse saanud paigalduse käigus Tootele puuritud august või Toodete kaitseta jäetud lõigatud servadest.

2.12. Garantii ei kehti Toodete tavapärasest kulumisest tulenevatele tagajärgedele.

2.13. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil ning keskkonnaklasside RC1 – RC3 korral.

3. Garantiist tulenevad õigused ja kohustused

3.1. Garantii annab ostjale õiguse nõuda Toode AS-ilt Garantii korras Toote või Toodete tasuta asendamist (väljavahetamist) või nende maksumuse hüvitamist, kusjuures Toode AS-il on õigus oma äranägemisel otsustada, millist meedet rakendada.

3.2. Garantii ei sisalda Toote või Toodetega seotud otseste või kaudsete kulude hüvitamist ega nende paigaldamise töid ning selliste tööde maksumuste hüvitamist.

4. Garantiist tulenevate õiguste nende kasutamise kord

4.1. Garantiinõude esitamiseks tuleb pöörduda Garantii andja Toode AS-i poole (toode@toode.ee või AS Toode, Kasesalu 2, 76505 Saue, Harjumaa või telefoni teel 8007000) ning esitada lühikirjeldus mittevastavuse või defekti kohta.

4.2. Garantiinõude läbivaatamise eeltingimuseks on nõue, et Toode või Tooted peavad olema tellimuse numbri järgi tuvastatavad ning esitada tuleb arve või muu ostu tõendav dokument.

4.3. AS Toode kontrollib esitatud garantiinõuet ja täidab enda garantiikohustuse vastavalt käesolevates garantiitingimustes sätestatule.

4.4. Käesolevates garantiitingimustes sätestatu ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.


Lisaks:

Päikesepaneelide kinnituslahendused ja tooted
Katuste visualiseerija ja päikesepaneelide kalkulaator
Turva- ja lisatarvikute tootevalik
Paigaldusjuhised, sertifikaadid ja toimivusdeklaratsioonid