Paigaldusjuhised

Katusekate moodustab koos välisseinte ja vahelagedega ehitise katte, mille ülesanne on anda siseruumidele kaitset välismõjude eest. Põhjamaades on need karmimad kui paljudes teistes, välistemperatuur võib kõikuda -30°C-st kuni +30°C-ni. Sellest hoolimata peab sisetemperatuur püsima ühtlasena. Katusekatte ülesanne on hoida kogu ehitis sademete eest kaitstuna ja kuivana, et selle olulised omadused, eriti soojapidavus, püsiksid normidekohasena.

Knoobusvaike

Profiilplekist katusekatte paigaldus peab tagama:
– katuse veepidavuse normaalseks ekspluatatsiooniks
– katuse tuulepidavuse ja -püsivuse (tormikindluse)
– piisava ventilatsiooni normaalses niiskusolukorras

Tihedus. Katusekate peab olema igasuguste tingimuste korral tihe. Vett satub katusele sademetena või tormide ajal tuulte kantud rajuhoogudena. Talvel peab katusekate tõkestama lume juurdepääsu allpool paiknevatesse tarinditesse. Kevadel ja sügisel aga toimima õigesti olukorras, kus külm ja sula vahelduvad. Katusekatte alla paigaldatakse aluskate, mis juhib kas katusekattest läbitunginud veed või kondensaadi katusekatte alt räästasse.

Ilmastikukindlus. Katusekatet koormavad loodusjõud on päikesepaiste koos UV-kiirgusega, temperatuur, vihm, tuul (eriti koormav on vihma ja tuule koosmõju), lumi. Kõigile neile koormustele peab katusekate vastu pidama kogu ekspluatatsiooni perioodi. Seetõttu esitatakse kasutatavatele materjalidele ja paigaldustöödele väga kõrgeid nõudmisi. Katuse ilmastikukindlus saavutatakse õigesti valitud materjalide ja hästi läbimõeldud aluskonstruktsioonidega.

Mehaaniline vastupidavus. Katusekate peab vastu pidama tuules lendlevate okste ja muude kergemate esemete löökidele. Korduv sademete trummeldamine annab samuti arvestatava dünaamilise koormuse. Katusekate peab vastu pidama katusel tehtavad hooldustööd. Kergendamaks katusel liikumist ja kaitsmaks katusekatet, varustatakse katused katuseredelite ja sildade, vajadusel turvasiinidega. Piirkonniti on oluline arvestada õhu saastatuse ja sellega seotud keemiliste koormustega. Nende põhjustatud korrosioon mõjub katusekattematerjalidele erineval viisil. Suurendamaks keemilist vastupidavust võetakse kasutusele järjest täiustatud tooraine pinnatöötluse meetmeid.

Hooldatavus. Katusekate kulub ja vananeb samuti nagu teisedki hoone osad. Hoolimata üha vastupidavamatest materjalidest ei saa rääkida “hooldusvabast” katusest. Praktilisem ja otstarbekam on planeerida katusele regulaarsed hooldustööd, mille abil saab katuse eluiga märgatavalt pikendada. Sama olulised on jooksev pisikahjustuste likvideerimine. Hooldused soovitame teostada pädeval isikul, tehtud tööd fikseerida kirjalikult näiteks hoolduspäevikuna.

Välimus. Katuse väljanägemine oleneb katuse kujust, kaldest, materjalist ja värvitoonist. Standardid ja paigaldusjuhend ei esita nõudeid valitud värvitoonile või pinnakattele, kuid soovitame olla kursis piirkonna üldplaneeringus esitatud võimalikele sellekohastele nõuetele. Parim visuaalne lõpptulemus saavutatakse koduomaniku, materjalitootja ning paigaldaja koostöös.

Paigaldusjuhend käsitleb peamisi katusel esinevaid sõlmi ja standardist EVS920:2 tulenevaid nõuetekohaseid lahendusi. AS Toode poolt tootele antav garantii kehtib paigaldusjuhendi kohaselt paigaldatud toote korral. Paigaldusjuhend on minimaalsete nõuete kogum, mis tagab toodetele esitatud eesmärkide täitmise. Sõltuvalt katusemeistri kogemusest võib mitmeid sõlmi lahendada teisiti, kui selline lahendus tagab samamoodi või paremini katusele esitatavad nõuded. Katuse toimivus sõltub ka hoone soojapidavusest ja niiskusolukorrast. Käesolev paigaldusjuhend arvestab nõuetekohase olukorraga ka nendes kategooriates.


Toodete käsitsemine ja laadimine

Soovitav on paane transportida pealtlaetava kraanaga autoga. Paanid on üldjuhul tehases kokku pakitud ja kraana ning raamiga hõlpsalt tõstetavad. Kraana puudumisel tuleb paanid ükshaaval koormast serviti maha tõsta. Siinkohal tuleb vältida paanide hõõrdumist teineteise vastu, paane tõstetakse, mitte ei tõmmata! Paani teravad lõikeservad võivad vigastada alumise paani viimistletud pinnakatet.

Kauba vastuvõtmine. Kontrolli, kas kõik tellitud ja saatelehel olevad kaubad on kätte toimetatud. Võimalikest vigastustest tuleb viivitamatult informeerida kauba müüjat ja teha sellekohane märge vigastuste ja puuduste ulatusest saatelehele.

Defektset toodet ei tohi kasutada!

Arvestame 14 päeva jooksul alates tarne kuupäevast saabunud pretensioone kauba koguste ja kvaliteedi kohta. Toodete garantiitingimusi on võimalik kauba tellimisel küsida AS Toode esindustest, samuti on garantiitingimused meie koduleheküljel “juhendite” lingi all kergesti leitavad. Transportimise käigus tekkinud vigastuste eest vastutab transporditeenuse pakkuja. AS Toode ei vastuta paigaldusjuhendivastaselt paigaldatud toodete vahetamisest tingitud kulude eest.

Ladustamine. Paanid laaditakse transpordivahendilt ehitusplatsile eelnevalt rajatud alusele, mis asetseb vähemalt 20cm kõrgusel maapinnast ja koosneb vähemalt ühe meetri tagant asetatud põiktugedest. Tsingitud paane ei tohi ladustada välitingimustes tihedas pakis mitte üle ühe nädala. Külmadel ja niisketele perioodidel võib tsingitud lehtedele tekkida “valge rooste” loetud tundidega. Seetõttu tuleks tsingitud tooteid ladustada kuivades siseruumides või paigaldada koheselt peale tarnet. Paane tuleb kaitsta otseste sademete eest ja vältida vee ja niiskuse kogunemist paanide vahele. Värv- ja plastikkattega paane võib suletud pakis tihedalt ladustada kuni neli nädalat. Pikemal ladustamisel järgida tsinkpaanide ladustamise reegleid – paanid tuleb üksteisest eraldada ja tekitada õhuvahe. Pakend (teibid, kiled, paber) tuleb eraldada otsekokkupuutest metalliga eelpooltoodud perioodide jooksul.

Vt. fotot liigpikast ladustamisest tingitud kahjustusest

Paanide töötlemine ja ettevalmistused paigalduseks. Paanid toimetatakse kliendile tellitud pikkustes. Kõikvõimalikud kaldlõiked, läbiviikude avaused jms. tehakse objektil paigalduse käigus. Paane võib lõigata tikksae, plekikääride või käsistantsiga. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada abrasiivset ja kuumust tekitavat lõikeketast, kuna lõikamisel tekkivad sädemed kahjustavad paani kaitsekihti ja tekitavad lõikeservades korrosiooni!  Paanide töötlemisel tekkinud terasepuru tuleb hoolikalt puhastada harja abil. Pinnale jäänud puru hakkab roostetama ja võib kahjustada paani pinda. Määrdunud paane võib puhastada majapidamises kasutatavate puhastusvahenditega, lahusteid ja teisi tugevatoimelisi kemikaale kasutada ei tohi. Tekkinud pinnakatte kahjustused ja lõikeservad võib katta parandusvärviga.

Loe lisaks:

Ketaslõikuritega pleki lõikamisest
Valge rooste
Kuidas tellida kodule hea katus?
Kokkuhoid mõistlike otsuste arvelt
Mis tegelikult on oluline?


Tööohutus

Töö käigus tuleb jälgida turvavahendite kasutamist. Kasutage alati töökindaid, pehme kummitallaga jalanõusid ja paksemaid riideid. Paanide tõstmisel jälgige, et ise ja teised abilised ei satuks paanide alla. Ärge kunagi püüdke pidurdada libisema hakkavat paani paljaste kätega!


Katusekatte valikul on oluline jälgida minimaalse katusekalde nõudeid:
minimaalsed kalded

Enne paigaldust

Katuse mõõtmine. Profiilpleki paanid toodetakse ja tarnitakse konkreetse katuse jaoks soovitavalt õiges pikkuses ja koguses. Paanide vajaduse arvutavad tootjad või müüjad vastavalt katuse kujule ja mõõtudele. Paanid toodetakse alati ristkülikulise põhiplaaniga, kaldlõiked tehakse paigaldamise käigus. Soovituslik on kaasata mahtude leidmisel ka tööde teostaja (katusemeister) optimaalsema toodete koguse leidmiseks. Profiilpleki kasutamisel katusekattena esinevad peaaegu alati kaod, mis sõltuvad katuse geomeetrilisest kujust. Tekkivad jäägid peavad olema vaid lõigetega paanid, terveid paane ei tohi korrektsete arvutuste korral pärast tööde lõppu järele jääda. Müüja esitab keerukama katuse korral paanijaotused graafiliselt.

Üldised nõuded aluskatusele.
Aluskatuse nõuetekohasust kontrollitakse enne katusekatte paigaldamist, oluline on kontrollida ristkülikulise katusetahu korral selle täisnurksust. Mistahes katusetahu geomeetrilise kuju korral tuleb kontrollida selle tasapinnalisust. Aluse vead ja puudused tuleb likvideerida. Vanade katuste puhul kontrollitakse katusekonstruktsiooni üldist seisundit – kandevõimet, kinnitust müüridele, niiskuskahjustuste ulatust. Vajadusel korrigeeritakse kogu konstruktsiooni. Kontrollitakse harjade, viilude, neelude sirgust. Katusekatte ja aluskatte vaheline osa puhastatakse ehitusjärgsest prahist – saepurust, metallipurust jms. Kõige olulisem on aluskatuse tasapinnalisus. Aluse kõrvalekalle tasapinnalisusest võib olla maksimaalselt +/– 3 promilli, kui mõõtme pikkus on vähemalt 5000 mm. Ebatasane aluskatus võib põhjustada Klassiku lukkude mittelukustumist ja visuaalselt lainetava lõpptulemuse. Klassiku visuaalselt tajutava lõpptulemuse tasapinnalisust reguleerivad standardi EVS920:2 nõuded.

Tuulutus. Õhk peab pääsema ning saama vabalt liikuda nii aluskatte peal kui all. Aluskatte peal ja all liikuv õhk peab räästast sisenedes saama liikuda harjasõlmest või piiretega liitudes vabalt välja. Alla 10m harjapikkustega katustel piisab ka hoone otstes asetsevatest ventilatsiooniavadest, kuid iga hoone ehitusfüüsikalisi omadusi (niiskusolukord, temperatuurid, tuulte suunad jms.) tuleb arvestada eraldi. Kelpkatustega hoonetel tuleb vajadusel tagada õhu liikumine katusepealsete (maksimaalselt harjalähedaste) tuulutustorudega.

Aluskate. Metallist katusekatete puhul peab kasutama aluskatet, mis takistab kondentsaatvee imbumist katusealusesse konstruktsiooni ning kaitseb sadevete eest ehituse käigus ja hiljem. Aluskate kinnitatakse horisontaalselt sarikale ja seejärel distantsliistuga või terasrooviga sarika külge. Distantsliistu ristlõike valik sõltub katuse kaldenurgast või aluskatte tootja poolt esitatud nõuetest tuulutusvahele. Vähim lubatud distantsliistu ristlõige on 22x50mm, soovitavalt 32x50mm.

Harjal aluskate katkestatakse, kuid peale roovi paigaldust kinnitatakse mitte enam kui poole aluskatterulli laiune riba (soovitavalt 300x300mm ribana) harjale roovi peale. Kirjeldatud lahendus on soovitav vaid distantsliistu 32x50mm ja suurema korral ning katustel kalletega alla 20°. Suuremate katusekallete korral tuleb aluskatteriba laiust oluliselt vähendada, et tagada katusealuse õhu liikumine harjast välja. Aluskate jääb sarikate vahele kas vabalt või tõmmatakse pingule, järgida tuleb kasutatava aluskatte tootja paigaldusjuhendit.

Aluskate peab ulatuma vähemalt 200mm üle välisseina, kuid soovitavalt kuni 100mm kauguseni räästast. Aluskatte lõpetamist vihmaveerenni plaanides tuleb räästasõlm lahendada koostöös projekteerija või katusemeistriga nii, et vältida hilisemaid talviseid probleeme jäätumistega räästas. Aluskatte omavaheline ülekate peab olema mitte vähem kui 150mm, kui tootja juhendis ei ole kirjutatud teisiti. Neelus paigaldatakse aluskate ”kolmekihiliselt” – esimene riba neelusuunaliselt ülalt alla, seejärel mõlemalt poolt neelu olevalt katusetahult lõppevad horisontaalsed aluskattekiled selle peale. Teraskatuse all võib kasutada nii mittehingavat, hingavat kui teibitavat tuuletõkkena kasutatavat aluskatet. Kogu katuse ulatuses ei tohi aluskattes olla auke ja kahjustusi. Aluskatet tohib kinnitustarvikuga läbistada vaid selle klammerdamisel sarikale ning distantsliistu ja sarika vahel distantsliistu kinnitamisel. Sarika ja distantsliistu vahel on soovituslik kasutada hüdroisolatsioonitihendit, eriti katustel kaldenurgaga alla 20°.

NB! Katuseakende, korstende vt.läbiviikude korral tuleb tagada, et nende aluskattega sidumisel ei tekiks võimalusi „järvekeste“ tekkeks, vaid on tagatud kondentsaadi vaba äravool!


Loe lisaks:
Terastoodete hooldusjuhend
Garantiitingimused
Toimivusdeklaratsioonid
Tellija meelespea (õigused ja kohustused)
Paigaldusvideod