Katusesilla turvasiin

Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend.

 

Turvasiin paigaldatakse katusesilla välisküljele. Katusesild paigaldatakse vastavalt katusekatte paigaldusjuhendile ja nõuetele.

Üldist. Paigaldamisel järgige üldisi ettevaatusabinõusid ning enne paigaldamise alustamist lugege juhend lõpuni läbi. Turvasiin paigaldatakse katusesilla poolsele välisküljele. Katusesilla profiili otsa poolt vaadates jääb horisontaalsiin katuseviilu räästapoolsele küljele (joonis 1).

.


Turvasiini osade loetelu:

Avatava sulguri osade loetelu:

Fikseeritud sulguri osade loetelu:


Paigaldus. Esimene turvasiin kinnitatakse nelja M8x20 poldi ja mutriga katusesilla külge umbes meetriste vahedega. Nii kruvipea kui ka mutri alla käib seib. Mitut turvasiini paigaldades alustage vähemalt 200 mm kauguselt katusesilla otsast. Tähelepanu! Kui kasutate fikseeritud sulgurit, vaadake kohe punkti 2.

Fikseeritud sulgur paigaldatakse kahe M8x25 poldi ja mutriga nii siini kui ka katusesilla külge. Poldi pea alla käib seib. Ülemise mutri alla seib, alumise mutri alla samuti.

Järgmised turvasiinid paigaldatakse nii, et siini liitekohad (A) jäävad samale joonele, nagu joonisel näidatud. Liitekoht kinnitatakse joonisel näidatud kohtadest kahe M8x20 poldiga. Nii poldi pea kui ka mutri alla käib seib.

Viimane siin lõigatakse õigesse pikkusse. Tähelepanu! Lühendatud siini otsast ülemise kinnitusavani min 40 mm, et otsa saaks paigaldada fikseeritud sulguri. Viimane siin kinnitatakse vähemalt kolme M8x20 poldiga katusesilla külge. Nii poldi pea kui ka mutri alla käib seib. Pikendusliited tehakse vastavalt punktile 3.

Avatav sulgur paigaldatakse turva¬siini otsast vähemalt 340 mm kaugusele M8x16 mm poltidega. Ülemise poldi alla käib seib. Alumise poldi alla seib ja mutri alla samuti seib. Paigaldamisel pingutatakse ülemine kinnituspolt liuguris oleva keermeskrae külge joonisel olevast suunast, mootortööriistaga pingutada mõõdukalt!

Lõpuks paigaldatakse turvasiini otsa avatav või fikseeritud sulgur. Vt. punkte 2 ja 5.
Tähelepanu! Kui siini mõlemasse otsa paigaldatakse fikseeritud sulgur, paigaldage liugur siini külge enne viimase fikseeritud sulguri paigaldamist.


Kasutamine. Enne turvasiinide süsteemi kasutamist lugege tähelepanelikult läbi ka kasutusjuhend. Valmistuge hädaolukordadeks ja tutvuge hoone evakuatsiooniplaanidega.

• Turvasiinisüsteemi tohib kasutada ainult kasutusjuhendis mainitud otstarveteks. Süsteem tuleb paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile.
• Katusesillal liikudes liigub liugur kõige paremini siis, kui turvaköie aas on paigutatud liuguri keskele. Katusel töötades on soovitatav turvaköie aas paigutada liuguri kasutaja tööpoolsele küljele, nii on seda lihtsam liigutada.
• Turvasiin on kasutajat toetav ja kukkumist vältiv süsteem.
• Turvasiini süsteemis tohib kasutada ainult sama süsteemi ja tootja liugurit.
• Liuguri külge tohib end kinnitada korraga ainult üks kasutaja, kelle mass koos varustusega võib olla max 150 kg.
• Turvaköit ei tohi kinnitada otse liuguri külge, vaid kinnitamiseks tuleb kasutada ümarate servadega aasa  või samaväärset nõuetekohast kinnitusmehhanismi.
• Kasutamise ajal tuleb jälgida, et turvaköis ei saaks teravate servade vastu hõõruda.
• Kui samal turvasiinil on mitu liikuvat liugurit, peab nende vahe kasutamise ajal olema 4 meetrit.
• Turvasiinisüsteem on mõeldud kasutamiseks AS Toode katusesildadel.
• Kui turvasiinisüsteem on paigaldatud katusele nii, et järgmisele siinile (ümber nurga vms.) liikudes tuleb liugur tuleb siinist või turvaköis liuguri küljest eraldada, peab kasutaja olema eriti ettevaatlik. Võimaluse korral tuleks liuguri üleviimine plaanida nii, et kasutaja saaks üleviimise ajaks kinnitada end teise turvaköie kinnituspunkti külge.
• Turvasiini peamine kasutussuund on siini suhtes ristisuunas edasi. Kui kasutad turvasiini muudes suundades liikumiseks, siis veendu, et siini kinnituskoht vastab ka neile tingimustele.
• Liugur on mõeldud kasutamiseks horisontaaltasandi suhtes 0°–45° nurga all.
• Enne kasutamist kontrolli alati, kas süsteem töötab. Kontrolli avatava sulguri vedrude tööd, sulgur paigutub kinnisesse/ülemisse asendisse automaatselt.


Hooldus
• Kui turvasiinisüsteemi ohutu kasutatavuse suhtes on kahtlusi, tuleb see üle kontrollida või kasutusest kõrvaldada.
• Turvasiinisüsteemi on soovitatav lasta kontrollida kord aastas tootja volitatud isikul.
• Kahjustatud osad tuleb enne süsteemi kasutamist parandada.


Tehnilised andmed