Katusesillad

turva002

Katusesillad  paigutatakse katusekattele lihtsustamaks katusel liikumist – pääsemist luugist korstnani, antennideni vms. Katusesild muudab katusel liikumise turvalisemaks. Katusesillad,nendega seonduvad osad ja kandurid on kooskõlas standardiga EN 516 ning läbinud nõuetele vastavad staatilised ja dünaamilised katsed, kusjuures katusepleki paksus on  testimisel  0,50mm (trapets- ja kiviprofiilidel ka paksus 0,45mm) ja paigaldamisel on järgitud paigaldusjuhiseid. Katusesilla laius on 350 mm. Standardis EN 516 määratakse katusesildadele kaks paigaldusvarianti: klass 1 ja 2. Isikukaitsevahendeid saab kasutada vaid klass  2 alusel paigaldatud katusesildade juures.

 

Paigaldus

1. Katusele kinnitatakse vastavalt katusekatteprofiilile sobiv sillakinnitus kas kivi- (111;121) või trapetsprofiilile, valtskatusele või Klassikule (101, 131). Kinnituskoht valitakse roovituse kohale. Kandurite soovituslik samm on 1000mm, maksimaalselt 1500mm. Esimesele sillale paigaldatakse kolm kandurit , igale järgnevale sillale kaks. Kanduritel, kus kinnituskruvi läbib katuseplekki paigaldatakse kandurite alla tihend. Standardi EN 516 Klass 2 nõuetele vastava paigalduse puhul tuleb trapets- ja kiviprofiili katusesilla OTSTES olevad kandurid kinnitada kahe 8*100mm kruviga sarika külge ja keskmised sillakinnitused kahe 6,5*40mm kruviga roovi külge. Kui otsmise sillakanduri kinnituse samm ei satu sarikaga kohakuti,tuleb sarikale lüüa lisaks lisaklots. Valtskatuse ja Klassiku puhul kasutatakse vasturauda (201; 211). Valtsi puhul kinnitatakse paan valtsikinnitusklambriga iga 25 cm vahega ja ühe meetri laiuselt silla all oleval pinnal.

2. Sildade (510) jätkamisel asetage silla äärmised ristpulgad pealistikku ning pingutage ühenduskoha põhjast mõlemalt poolt kahe 8*16 mm polt ja mutriga kokku.

3. Turvaköie saab kinnitada  sillal  kinnitusklambri külge, turvasiin liuguri külge või ümber silla, kogumass ei tohi ületada 150 kg ja kasutajaid tohib olla üks isik. Turvaköit ei tohi kinnitada ainult sillakinnitusjala külge.Turvaköie kinnitusklambrite vahe on minimaalselt 4 meetrit. Turvaköit tohib kasutada katusel silla räästapoolsel suunal.

4. Sillakinnitusele kinnitatakse polt-mutriga 8*25mm  silla alus (301). Silla alus on perforeeritud, et erinevate katusekallete puhul oleks võimalik anda sillaplaadile (510) horisontaalne asend.

5. Sillaplaat (510) kinnitatakse silla alusele (301) polt-mutter M8*25 liidesega ja iga aluse kohta läheb 2 komplekti polt-mutreid. Valtskatuse ja Klassiku puhul lisandub komplekti vasturaud (201;211). AS Toode Klassikul kõrgusega 38mm ja valtskatustel (EN 516 Klass 2 nõuetele vastavalt) pingutatakse kinnitused omavahel kokku poltidega 8.8 (8*25 mm) pingutusmomendiga 28Nm. AS Toode Klassikul kõrgusega 38 mm (EN 516 Klass 2 nõuetele vastavalt) pingutatakse kinnitused omavahel kokku poltidega 12.9 (8*25mm)  pingutusmomendiga 50Nm. Nende katusekatete korral ei kinnitata kronsteini läbi katusekatte roovitusse, vaid nelja polt-mutter liidesega  püstvaltsi kohalt. Klassiku puhul soovitame otstes olevad kandurid  kinnitada 8*100 mm kruviga sarika külge.
Joonis (vasakult): 1.-2. Vasturaud AS Toode Klassik (kõrgus 38mm) profiili korra avatuna ja suletuna, 3.-4. Vasturaud valtskatusel avatuna ja suletuna, 5.-6.Muud tüüpi Klassik profiili (kõrgus 35mm) kinnitus avatuna ja suletuna (sõltub tootjast ja Klassiku kõrgusest), 7. vaid valtskatusel kasutatav väike vasturaud.

Hooldus

AS Toode poolt toodetud katuse turvaelemendid (katusesilla ja katusredelite komplekt) tagavad turvalisuse katusel liikumisel kui järgitakse paigaldusjuhendite nõudeid ja toodetele tehakse regulaarset kontrolli. Standardi EN516 kohaselt tuleb katusesildade ja -redelite Klass2 paigalduse korral läbi viia järelkontroll pädevate ettevõtete poolt, vähemalt kaheteistkümne kuulise (ühe aasta)  intervalliga.

Iga-aastane kontroll peab sisaldama järgmist:

– detailide omavaheliste liidete kinnituse kontrolli.
– katusesildade ja -redelite komplektide kinnituse kontrolli katusele või katusekattele (sõltuvalt katusekattest võib see olla erinev).
– kohtades, kus tekib regulaarselt suurem lumekoormus tuleb sooritada kontrolli tihedamini, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas.
– ülemäärase lume- ja jääkoormuse korral tuleb katusesillad ja -redelid puhastada jooksvalt.
– toodete pinnakatte (värvkatte või tsingitud toodete korral tsingipinna) olukorda. Vajadusel tuleb vigastatud kohad parandada parandusvärvidega või tooted vahetada.
– mehaaniliselt vigastatud või muul moel kahjustatud tooted tuleb parandada või asendada.


Tooted on paigaldatud                                         Ettevõte:                                               Katusemeister:

►  vastavalt Klassile 1:
►  vastavalt Klassile 2:


Lisalugemist sildade kinnitamisest
Paigaldusvideod