Redelid

A. SEINAREDEL


SEINA- JA KATUSEREDELI KOMPLEKTI KUULUVAD:

1. Redeli raam 3,0m / 1,2m
2. Redeli kaared
3. Seinaredeli jalad 1,0m
4. Redeli klemmid
5. Kaarte L- ja U-kinnitused
6. Räästatugi
11. Katusredeli jalg
14. Harjakinnitus
15. Keskkinnitus (vaid Klassik profiili korral)

1. Vajaliku redeliraami (1) pikkus leitakse järgnevalt: ülemine serv ulatab 100mm üle räästajoone ja alumine maapinnast mitte kõrgemal kui 1000…1200mm. Standardsed raamid on toodud tabelis allpool.

2. Redeli seinajalad (3) on 1000mm pikkused. Redelijalgade õige kaugus seinast raamini on räästakasti kaugus seinast + 200mm.  Täpse lõikekoha saab teada raami paigaldamise hetkel, seega jalgade lõige teha siis, mitte enne valmis lõigata.

3. Seinajalad kinnitatakse ümber redeli raami seinaredeli klemmidega (4). Klemmid on algselt sirged detailid, mis väänatakse ümber redeliraami ja liidetakse polt-mutter liitega. Kui seinajalga lõigatakse, on klemmidega liitmiseks tarvis jalga puurida poldi läbistamiseks ava. Jalgade maksimaalne samm on 3000mm. Jalgade kinnitus seinale sõltub seinale kinnitamise võimalustest ja seinakattematerjalist. Neid tarvikuid AS Toode redelite komplektis ei paku.

4 – seinaredeli klemm

4. Järgmisena kinnitatakse räästatoed (6), mille ülesanne on takistada redeli liikumist üles-alla. Räästatoed ei anna redelile lõplikku kandevõimet, vaid hoiab redelit kuni kaarte paigalduseni üleval. Põhilise kandevõime annavad redelile kaared (2).

5. Paigaldatakse redeli kaared (2). Redeli kaared kinnituvad U-kinnitusega (5) katusredeli külge või selle puudumisel L-kinnitusega (5) katusekattesse. Katusekattesse kinnitustarvikuid komplektis ei ole, see sõltub katusekattematerjalist.


Fotod: vasakul seinaredel komplekteerituna, paremal nn. “seinaredeli paigalduskomplekt”

 


 

B. KATUSEREDEL KIVI- JA TRAPETSPROFIILIDELE

Komplekti kuuluvate detailide loetelu leiad lehe ülaservast

1. Katusredeli raami (1) õige pikkus leitakse järgnevalt: mõõdetakse kaugus harjast kuni räästani miinus 400mm.  Seejärel valitakse sobivaim standardne raam. Standardsed raami pikkused on toodud tabelis ülalpool.

2. Seejärel paigaldatakse redeli raamile katusejalad (11). Katusejalg kinnitatakse polt-mutter M8*25 liidesega raami külge (soovitus: katusejalg painutage kumeraks ümber raami, raami alusena kasutades, sel juhul tekib raami kopeeriv kumerus). Katuseredel tuleb kinnitada vähemalt ülemisest ja alumisest otsast 7*40mm kruvidega katuse kandvate konstruktsioonide külge (EN 12951 punkt 5.3.1). Klass2 nõuete kohaselt paigaldatud katuseredelile võib kinnitada turvaköie. Turvaköis kinnitatakse redeli küljepuu või pulga külge aga mitte allpoole viimasest redelijala paarist. Turvaköit tohib katuseredeli kohta kasutada korraga vaid üks kasutaja ja kogumass ei tohi ületada 150 kg. Katusejalad paigaldatakse sammuga mitte üle 1400mm ja paigaldatakse roovi kohale.

Redeliraamide omavaheliseks liitmiseks kasutatakse M8x40 polt-mutrit.  11 – katusredeli jalg                     14 – katuseredeli harjakinnitus

3. Klass1 nõuetele vastava paigalduse korral võib redeli ülemise otsa kinnitada spetsiaalse harjakinnitusega (14). Harjakinnitus kinnitub redeli külge M8*40 polt-mutter liidesega (on kaasas komplektis) ja harjapleki alla roovitusele 7*40mm (neid kruve kaasas pole, nende vajadus sõltub roovitusest).


 

C. KATUSEREDEL VALTSKATUSELE

Komplekti kuuluvate detailide loetelu leiad lehe ülaservast

1. Katusredeli raami (1) õige pikkus leitakse järgnevalt: mõõdetakse kaugus harjast kuni räästani miinus 400mm. Seejärel valitakse sobivaim standardne raam. Standardsed raami pikkused on toodud tabelis ülalpool.

2. Paigaldage katuse jalad maksimaalselt 1400mm vahedega. Katusejalad paigaldatakse alati redeliraami välispoolelt, keerates kinnitusaasa ümber redeliraami nii, et laiem osa jääks valtsi vastu. Katusejalad kinnitatakse redeliraami külge M8*40 polt mutriga.

3. Katuseredeli kõige ülemise ja alumise katusejala paar vastu kinnitatakse vasturaud ning pingutatakse jõuga 35 Nm M8*40 poldi ja mutri abil.

 


 

D. KATUSEREDEL KLASSIK KATUSELE

NB! Tegevusi 1 – 4 soovitame teha maapinnal, mitte katusel.

1.  Redeli katusejala (11) alla kleebitakse tihendilint. Seejärel kinnitatakse katusejalg redeli raamile ühe M8 polt-mutri abil sammuga mitte üle 1400mm.Kinnitatakse lõplikult.

2.  Keskkinnitus (15) asetatakse redeliraami alla ja kinnitatakse nelja M8 polt-mutriga redelipulkade külge, kuid ei keerata veel lõplikult kinni.

3.  Asetatakse redeli keskkinnitus (15) redeliraami ala- ja ülaosasse, maksimaalne vahe 4000 mm. Keskkinnitus peab olema asetatud vastu profiilpleki valtsi seda serva, kus ei moodustu järgmise paaniga ülekatet. Kui redel on pikem kui 6000mm, lisatakse kolmas keskkinnitus.

4. Keskkinnitus (15) paigaldatakse vähemalt 100mm kaugusele redeliraami äärest (vt.joonist ülal). Ära kinnita veel lõplikult.

5.  Tõsta redelikomplekt katusele ja kinnita vasturaua (16) abil Klassiku püstvaltsi pealt (mitte läbi valtsi!) nelja M8 polt-mutri abil jõuga 50Nm ühe keskkinnituse kohta.

Nüüd kinnitatakse kõik liited lõplikult, jälgides redeli raami paralleelsust Klassiku püstvaltsiga.

Palume jälgida vasturaua korrektset kinnitusasendit allpooltoodud skeemil. Vasturaud peab AS Toode Klassiku korral ulatama valtsi luku peale. Teiste tootjate Klassiku lukustus võib erineda ja sel juhul tagab kinnituse ka valtsile vasturaua kinni “poomine”. Valtsi alla kinnitatud vasturaud ei taga nõuetekohast kinnitustugevust.

HOOLDUS: kontrollida liited ja kinnituskohad. Vajadusel puhastada redel mustusest ja jääst.Roostes kohad puhastada ja värvida. Katki läinud tooted vahetada uute vastu.

Katuseredelid on toodetud ja katsetatud kooskõlas standardiga EN 12951. Redelite siselaius on 400 mm ja ümarpulkade läbimõõt 25 mm. Standardis EN 12951 määratakse katuseredelitele kaks paigaldusvarianti: klass 1 ja klass 2. Isikukaitsevahendeid saab kasutada vaid klass 2 alusel paigaldatud katuseredelite juures.Katuseredelid on läbinud standardi EN 12951 klass 2 nõuetele vastavad staatilised ja dünaamilised katsed.

AS Toode poolt toodetud katuse turvaelemendid (katusesilla ja katusredelite komplekt) tagavad turvalisuse katusel liikumisel kui järgitakse paigaldusjuhendite nõudeid ja toodetele tehakse regulaarset kontrolli. Standardi EN516 kohaselt tuleb katusesildade ja -redelite Klass2 paigalduse korral läbi viia järelkontroll pädevate ettevõtete poolt, vähemalt kaheteistkümne kuulise (ühe aasta)  intervalliga.

Iga-aastane kontroll peab sisaldama järgmist:

– detailide omavaheliste liidete kinnituse kontrolli.
– katusesildade ja -redelite komplektide kinnituse kontrolli katusele või katusekattele (sõltuvalt katusekattest võib see olla erinev).
– kohtades, kus tekib regulaarselt suurem lumekoormus tuleb sooritada kontrolli tihedamini, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas.
– ülemäärase lume- ja jääkoormuse korral tuleb katusesillad ja -redelid puhastada jooksvalt.
– toodete pinnakatte (värvkatte või tsingitud toodete korral tsingipinna) olukorda. Vajadusel tuleb vigastatud kohad parandada parandusvärvidega või tooted vahetada.
– mehaaniliselt vigastatud või muul moel kahjustatud tooted tuleb parandada või asendada.

 


 

E. SEINAREDELI TURVAPUUR

SEINAREDELI TURVAPUURI KOMPLEKTI KUULUVAD:


1. TURVAPUURI KAAR (läbimõõt 750mm)
2. TURVAPUURI VERTIKAALRIBI (L=1200mm)
3. TURVAPUURI DIAGONAALTUGI
4. KEERMASLATT JA POLDID

Seinaredeli turvapuuri saab paigaldada AS Toode seinaredeliraamile peale seinaredeli paigaldamist või paigaldamise ajal. Turvapuuri kõrguse maapinnast määrab projekt.

1. Paigaldamist võib alustada ülemisest või alumisest turvapuuri kaarest. Kaar kinnitub keermeslatiga läbi redeliraami astme mutriga M10. Iga järgneva kaare vahele peab jääma kolm redeliraami astet ehk kaar kinnitub igasse neljandasse redeliraami astmesse.

2. Alumisest turvakaarest alustades paigaldatakse ka diagonaaltoed, mis kinnituvad kaarest lugedes teise redeliraami astmesse keermeslatiga ja mutriga M8.

3. Paigaldatakse vertikaalribid, kahe kaare vahele 7 tk. (700mm laiusel redelil 8 tk.) Ribid kinnitatakse turvakaarte külge 8x25mm polt-mutter liidesega.

4. Ülemine turvakaar kinnitub redeliraami ja redeli kaare külge polt-mutter liidesega, mitte keermeslatiga.

Redelid on saadaval kõigis RR-kataloogi värvitoonides.


Katuseredelid on paigaldatud                                         Ettevõte:                                               Katusemeister:
(Ei ole nõutud seinaredelite ja turvapuuride kohta)

►  vastavalt Klassile 1:
►  vastavalt Klassile 2: