Seinaredeli turvasiin

Üldist

Ümmarguse redeliastme pulgaga seinaredelile sobiv turvasiin. Turvasiin sobib ka muude katuseohutustoodete valmistajate terasest seinaredeliga, mille pulga läbimõõt on 25 mm. Turvavarustust kasutades tuleb veenduda, et redel on paigaldatud vastavalt tootja paigaldusjuhistele ning see talub kukkumisel tekkivaid koormusi. Seinaredeli turvasiini kasutades võib kasutaja kaal koos varustusega olla max 100 kg. Turvasiini materjal on kas anodeeritud alumiinium või värvitud alumiinium. Liugur on valmistatud alumiiniumist.

Seinaredeli turvasiin on 40mm laiune T-profiil. Seda kasutatakse koos liuguriga MA29/1 A ning turvarakmetega. Liugur libiseb mööda T-profiili – T-profiili mööda üles ja alla liikudes on liugur alati samapidi, noolega üles. Liugur on rakmete külge ühendatud polüamiidist stopperi ning alumiiniumist karabiinhaagiga. Liuguri juhuslik profiilist väljalibisemine on takistatud profiili alaosas oleva avatava sulguriga. Profiili ülaosas on kasutusel fikseeritud sulgur (RST polt-mutter).

Turvasiini paigaldamine seinaredelile

Ohutuse seisukohalt on oluline, et turvavarustuse paigaldamisel järgitakse täpselt paigaldusjuhendit. Redeli siselaius peab olema vähemalt 350 mm, et jalgadele jääks turvasiini ja redeliraami püstpuude (vertikaalosade) vahel piisavalt ruumi. Selleks, et redelile saaks kinnitada turvasiini, tuleb veenduda, et seinaredel ja selle kinnitus talub kukkumisolukorras tekkivaid koormusi. Turvasiin paigaldatakse ülevalt alla.

Kui seinaredeli ülaosast soovitakse edasi liikuda katuseredelile, katusesillale või lamekatusele, tuleb turvasiinisüsteemi otsa paigaldada ülakaar. Kui turvasiinisüsteemile ülakaart ei paigaldata, peab ülemine turvasiin olema vähemalt 3m pikkune ja seda ei tohi poolitada.

Turvasiini ülakaar paigaldatakse nii, et see kaardub ülatasandile (katusele, parapetile jm.), tagades tasandile jõudmise enne turvasiinilt eemaldumist. Kaare ülaots paigaldatakse tasandist, katusesillast või katuseredelist u 50 cm kõrgusele. Kaar kinnitatakse seinaredeli kinnitusega seinaredeli kõige ülemise redelipulga külge ning alaotsast järgmise redelipulga külge. Lisaks paigutatakse üks kinnitus nende kahe kinnituse vahele. Seinaredeli kinnituse paigaldamiseks libistatakse selle vastusraud pulga taha, paigaldatakse kinnitus pulga peale ja keeratakse vasturaua avadesse seinakinnituse kruvid. Enne kinnituste pingutamist tasub kontrollida, kas T-profiil on paigutatud redeliraami keskele. Paigaldust tasub alustada nii, et libistada kõigi kolme seinaredeli kinnituse vasturauad profiili taga olevasse sälku ning sulgeda sälgu alaots profiili liitedetailiga. Liitedetail lükatakse poole pikkuseni profiili taga olevasse sälku ja fikseeritakse paigale, keerates kinni profiili taguse kruvi. Vasturauad ja liitedetail on ühesugused. Vasturauad libistatakse oma kohtadele sedamööda, kuidas kinnituste paigaldamine edeneb.

Ülakaarest allapoole paigaldatakse sirge turvasiin. Jätkamine toimub liitedetaili abil. Turvasiin lükatakse poole pikkuseni profiili taga olevasse sälku ja fikseeritakse paigale, keerates kinni profiili taguse kruvi. Kaare ja iga üksiku turvasiini vahele on soovitatav jätta 2mm liikumisvaru. Turvasiin püsib seinaredeli kinnituste paigaldamise ajal liitedetaili küljes. Samamoodi jätkatakse ka turvasiine allapoole.

Turvasiin kinnitatakse redeli külge seinaredeli kinnitustega. Seinaredeli kinnituste suurim omavaheline kaugus on 1,5m. Liitedetailidest mõlemale poole jäävate redelipulkade külge tuleb kinnitada seinaredeli kinnitus. Paigaldust tasub alustada samamoodi kui ülakaarte paigaldust: libistades turvasiini kinnituse vasturauad sälku ning sulgedes sälguotsa liitedetailiga. Seinaredeli kinnitused paigaldatakse samamoodi nagu ülakaar.

Kui kõige alumist turvasiini on vaja lühendada, lühendatakse seda siini ülaotsast. Kõige alumist turvasiini lühendatakse nii, et selle alaots jääb maapinnast vähemalt 2,0m kõrgusele.

Liuguri juhuslikku väljatulekut turvasiinisüsteemi otsast välditakse kas avatavate või fikseeritud sulguritega. Kõige ülemise turvasiini (sirge või kaarja) otsa paigaldatakse kas fikseeritud või avatav sulgur. Fikseeritud sulgurina töötavad M6x12 A4 polt ja mutter M6 A4, mis paigaldatakse profiili otsas olevasse avasse. Avatav sulgur paigutatakse alumise turvasiini alaotsas olevasse avasse nii, et splindi painutatud ots läbistab turvasiini ja kaaneprofiil lukustab sulguri ronimisrelsi külge. Avatava sulguri kett lukustatakse alumiiniumprofiili külge puurkruviga.

Lõpuks roni redel kogu pikkuses läbi ning kontrolli, kas liugur liigub laitmatult, eriti turvasiini omavahelistes liitekohtades. Paigaldamiseks on soovitatav kasutada platvormtõstukit.

Kasutuseelne kontroll

Enne kasutuselevõttu tuleb süsteemile ja selle osadele teostada kasutuseelne kontroll. Kontrolli käigus veendutakse, et paigaldus on tehtud paigaldusjuhiseid järgides, kinnitused on kindlad ning kruvid hoolikalt pingutatud. Lisaks testitakse süsteemi toimimist. Kontrollimise kohta koostatakse protokoll. Süsteemi osi ei tohi asendada teiste tootjate vastavate detailidega.

Kasutajapoolne visuaalne ülevaatus

Enne igat kasutuskorda peab kasutaja süsteemi ja selle osad visuaalselt üle kontrollima. Tähelepanu tuleb pöörata järgnevale:

• Turvarakmed on töökorras
• Liugur on töökorras.
• Liuguri poldid ja kruvid on korralikult pingutatud ning rullikud pöörlevad vabalt.
• Kui liuguril või selle summutusrihmal on märgata tugevat kulumist või kui liugurikeelt mõjutav vedrujõud on nõrgenenud, tuleb need osad välja vahetada.
• Redelisüsteem ning konstruktsioonid, mille külge redelisüsteem on kinnitatud, on terved.
• Kinnituste ja liitedetailide kruvid on kindlalt kinni.

Kasutusjuhised ja tööpõhimõte

Kasutajal peab olema piisav väljaõpe ja kogemus kelgu kasutamiseks või siis peab ta töötama pädeva isiku järelevalve all.

• Turvasiinisüsteemi võib kasutada, kui õhutemperatuur on üle -20 °C. Sademed ei takista turvasiinisüsteemi kasutamist.
• Turvasiinisüsteemi kasutaja kaal koos varustusega ei tohi olla enam kui 100 kg.
• Turvarakmed peavad olema CE-vastavusmärgisega kogukeharakmed, mis vastavad standardi EN 361 nõuetele. Rakmete esiküljel peab olema liuguri külge kinnitamiseks mõeldud D-aas või muu nõuetekohane kinnituspunkt (A või 1/2A). Liugur kinnitatakse eelmainitud kinnituspunkti külge liuguriga kaasasoleva karabiinhaagi abil.
• Enne kasutamist tutvu turvarakmete ja turvaköie kasutusjuhistega ning järgi neid täpselt. Kontrolli, kas turvarakmed ja turvaköis sobivad kokku süsteemi muude osadega.
• Veendu alati, et siin sobib turvarelsiga. Käesoleva turvasiinisüsteemiga võib kasutada ainult liugurit MA 29/4 A.
• Liuguri võib siinile paigaldada ka järgmiselt: eemaldades siini otsas oleva sulguri, libistades liuguri siinile ning kinnitades sulguri tagasi oma kohale. Siinilt eemaldamiseks eemaldatakse sulgur ning libistatakse liugur siililt maha. Paigalda liuguri siinile nii, et liuguril olev nool on suunatud üles.
• Turvavöö ja liuguri vaheline kaugus tuleb seada selline, et kaldenurk on võimalikult väike. (Turvavöö pingulduse vähenegi muutmine on siin olulise tähtsusega). Nii on turvavööle mõjuv koormus kõige väiksem. Põlved ei tohi ronides siiski puutuda vastu redeli pulkasid. Töötamise või puhkamise ajaks turvatakse kinnitus abiköiega.
• Ronides toetu turvavööle. Liuguri vedru annab siis järele ning liugur liigub takistuseta. Käsi on vaja peamiselt ronimise kontrollimiseks. Koormus langeb jalalihastele ning ronida on lihtne.
• Kui liugurile mõjuv väljapoole suunduv jõud lakkab mõjumast, nt kukkumisel, lukustub liugur turvasiini T-profiili külge.
• Töökoha alla jääv alal ei tohi olla takistusi, et kukkumise korral ei toimuks kokkupõrget.
• Enne igat kasutuskorda tuleb teha päästeplaan ning juhul, kui süsteemi kasutamisel ilmneb probleeme, peab saama kasutada kiiresti rakendatavaid päästmisviise.
• Summutusrihma ei tohi pikendada ega lühendada, nt selle osi eemaldades või osi lisades.
• Turvasiinisüsteem ei kaitse alumise kahe meetri ulatuses.
• Liuguri vabastusfunktsiooni kasutamine ronides või laskudes võib takistada liuguri ja pidurimehhanismi ohutut tööd.
• Töötamise ajaks tuleb end ligurist lahti ühendada.

Turvasiinisüsteemi perioodiline kontroll

Konstruktsioone peab perioodiliselt kontrollima tarnija volitatud isik vähemalt iga 12 kuu järel, või alati vahetult pärast seda, kui kasutaja on teatanud mõnest märgatud puudusest või veast. Kontrollimisel pööratakse erilist tähelepanu järgmisele:
• Turvasiinisüsteem ning ka konstruktsioonid, mille külge see on kinnitatud, on terved ja töökorras ning ei esine märgatavad korrosioonikahjustusi.
• Tootemärgised konstruktsioonidel ja osadel on loetavad, nagu allpool loetletud:
Turvasiinil:
• Sobib kasutamiseks koos kukkumiskaitsmega Mod. 29/1 A T.E.M.A Srl
Liuguril:
• TE.M.A. S.r.l. (tootja)
• MA 29/1 A (mudel)
• nt 11-2013 (kelgu tootmisaeg)
• seerianumber
• CE0302 (toote kontrollietapis osaleva asutuse number)
• Max koormus 100 kg koos varustusega, min 20 kg
• UP (liuguri ülaserva näitav nool)
• Märgis „Loe läbi kasutusjuhend“
• Kinnituste, jätkuosade jm poldid on õigesti reguleeritud (liitedetailidel pole kõrgendeid) ja pingul
• Sulgurid on oma kohal ja terved
• Tehakse proovironimine

Polüamiidist valmistatud sulguri peab iga 3 aasta järel välja vahetama volitatud isik ning vahetamise kuupäev tuleb märkida protokolli. Kui kontrollimisel märgatakse puudusi, kehtestatakse sellele süsteemile kasutuskeeld, kuniks puudused on kõrvaldatud. Kontrollimise kohta koostatakse protokoll.

Isikliku (liugur, turvarakmed ja -köied) varustuse kontroll ja hooldus

Isikliku varustuse (sh. liuguri) põhikontroll tehakse koos muu isikliku varustuse (turvarakmed ja -köied) iga-aastase kontrolliga. Kontrollitakse, kas tootemärgised on loetavad. Kui liuguril või selle summutusrihmal on märgata tugevat kulumist või kui liuguri vedrujõud on nõrgenenud, tuleb liugur koheselt kasutusest kõrvaldada ja välja vahetada.

Liugurit ei tohi mingil juhul ise parandada – see tuleb uue vastu välja vahetada. Liugurit ei tohi mingil juhul muuta ega täiendada. Kui liuguri külge kinnitatu on kukkunud, peab liuguri enne uuesti kasutamist üle kontrollima pädev isik.

Pärast kasutamist tuleb liugur veega puhastada ja kuivatada. Kui liugurit kasutatakse harva, tuleb selle kasutuseelsele kontrollimisele ja ladustamisele pöörata erilist tähelepanu.

Tüübikinnitus ja kvaliteedi tagamine

Seinaredeli turvasiinisüsteem on testitud standardi UNI EN 353-1:2018 ja meetodi järgi ning see vastab EL-i isikukaitsevahendite määruse 2016/425 nõuetele. Tüübikinnitustunnistuse on välja andnud ning lõpptoodete kvaliteeditagamist jälgib ANCCP Certification Agency (Via Nicolodi 43/1 57121 Livorno (Li) Itaalia, volitatud asutus 0302).