Vihmaveesüsteem (üldised nõuded)

.
Üldist

Vihmaveesüsteemide abil juhitakse katuselt vesi maha. Vihmaveesüsteemi peamised osad on räästa horisontaalsed veerennid ja neist allajuhitavad vihmaveetorud. Veerennide ja vihmaveetorude mõõtmeid ja allatulekute arvu mõjutab eelkõige katusele tulev vee kogus ja katuse kuju. Veerenni ja torude paiknemine tuleb igakord eraldi läbi mõelda selliselt, et veekoormus jaguneks süsteemi osade vahel võimalikult ühtlaselt ning rennid ja torud asetseksid maja välimuse seisukohalt võimalikult loomulikult. Harilikud torude paiknemiskohad on maja nurgad ja akende vahed.

Tooraineks kasutatavad materjalid:greencoat
Tooraine paksus: 0,55mm, RWS
Pinnakate: kahepoolne Nova
Tooraine tootja: Swedish Steel AB (SSAB)
Lae alla tooraine tehniline info


 

Joonis. Vasakul kandiline, paremal ümar vihmaveesüsteem 125/100

.
Toodete transport, laadimine ja ladustamine

Vihmaveesüsteemi detaile tarnitakse sõltuvalt rennide pikkusest sirgel alusel. Soovitav on renne tellida pikkuses, mis tagab vigastusteta tarne ja mugava paigalduse. Pinnakatte vigastuste vältimiseks ei tohi tooteid lohistada, vaid on soovitav tõsta ükshaaval. Pinnakatte vigastamisel kasutage parandusvärve. Tehase pakend tagab toodete säilimise transpordi ajal. Tsingitud vihmaveesüsteeme ei tohi ladustada pikaajaliselt suletud pakendis (mitte üle ühe nädala). Värvkattega tooteid võib pakendatuna ladustada kuni 1 kuu.  Paigaldamisel ei tohi kasutada abrasiivseid lõikeriistu (ketaslõikurit) !

Tehase transpordi korral tuleb veenduda  toodete terviklikkuses, võimalike puuduste ja vigastuste korral tuleb KOHESELT võtta ühendust AS Toode müügiesindusega. Vastuvõtja allkiri saatelehel on siduv, hilisemat pretensiooni ei pruugita lahendada. Defektset toodet ei tohi kasutada!

.
Mõõtmine

AS Toode pakub võimalust tellida räästarennid soovitud pikkuses, et vältida kadusid ja asjatuid jätkamisi. Üle 8000mm renne toodetakse vaid kliendi transpordi korral.  Torud on standardsetes pikkustes.  Vihmaveesüsteemide tellimiseks on vaja teada järgmisi mõõte ja infot:

–  räästa pikkused
–  räästa kõrgus maapinnast
–  räästakasti laius ehk renni kaugus seinast
–  räästakasti kuju õige rennikinnituse jaoks (vertikaalne, kaldu vm. olukord)

2016-06-29_11h19_33

Tellimisel on abiks maja joonised või fotod. Toimiva lahenduse saavutamiseks pöörduge AS TOODE müügiesindustesse üle Eesti. Eduka tulemuse eelduseks on korrektsed lähteandmed.

.
Vihjeid vihmaveesüsteemi edukaks toimimiseks

Vihmaveesüsteemide valmistamiseks kasutatav tooraine on erinev katuseplekkide tootmiseks kasutatavast. Peamiselt on ta veidi paksem, kahepoolse kattega ja pehmema terasemargiga, et sellest vormuksid tootmisliinides sujuvad kumerpinnad. Kõigil kasutatavatel materjalidel on tehnilised omadused kirjeldatud, toorainel kindlad garantiitingimused ja sellest johtuvalt võiks garantiide poole kirjeldatuks lugeda. Enamasti on sellise pleki, millest renne-torusid tehakse, pinnakatte garantii 20 aastat.

Kas selline garantii tagab kuidagi, et rennidele ei lange lumi ja jää, et liitekohad ei tilguks ja et rennid ei määrduks? Ei, ei taga. Aga just need on peamised argumendid ja mõjurid, mille tõttu üks 20-aastase materjaligarantiiga uhke lahendus võib vähem kui poole aastaga muutuda kasutuskõlbmatuks ja ei täida oma otstarvet. Ehk, peaaegu kõik tööstuslikult vihmaveesüsteeme tootvad tehased toodavad kvaliteetseid tooteid, kuid 90% sellest, kuidas lahendus toimub, on kinni paigalduse kvaliteedis.

.
Soovituslikud reeglid paigaldamisel:
  • Vihmaveesüsteemi kalle olgu piisav vee voolamiseks. Kalle ei pea olema kindel numbriline näitaja, vaid piisav, et vesi ei koguneks renni põhja. Kallet andke nii palju kui võimalik ja nii vähe ka vajalik. Arvestage ka visuaalse küljega – väga suure kaldega renn toimib küll hästi, kuid on silmale inetu. Vihmaveesüsteemide valmistamiseks kasutatavate materjalide pinnakatte garantiitingimustes olev nõue nõuab kallet 2,5mm/m kohta, mis on veevoolamise seisukohalt ebaratsionaalne.
  • Kasutage räästaplekki, eriti madalakaldelistel katustel, kus vesi katusekatte äärest “tagasi murrab” ja seeläbi mõne aastaga tuulekasti laua pöördumatult rikub.
  • Jälgige, et renni välisserv ei jää lume langemise teele ette. Juhul kui katusele koguneb hang, mis sulades Renni idelaane asetus katusekatte suhtesvallandab laviini, siis ei päästa ükski rennikinnitus vihmaveesüsteemi kui see on lume langemise teel ees. Seetõttu võiks renni välisserv olla kõrgeimas punktis 15..20 mm katuskatte mõttelisest pikendusest allpool (vt.joonist). Kui seda tagada ei ole võimalik (väga järsku katuse kalde korral), tuleb kasutada lumetõkkeid.
  • Katusekate võiks olla renni kohal nii, et 2/3 rennist jääks avatuks.
  • Renni kinnituste samm olgu pigem tihedam, kui hõredam. Maksimaalne lubatud samm on 800mm, soovituslik 600..700mm. Liiga suure sammu korral painutab renni kogunev lumi ja jää renni kahe kinnituse vahelt ajapikku välja ja renn kõverdub.
  • Liitekohtades peavad olema ülekatted õiget pidi ja veetihedad. Renninurgad tuleb silikoonida peale paigaldust.
  • Allatulekute arv peab tagama vee äravoolu ka suurema vihmahoo korral.
  • Oluline on vihmaveesüsteemi regulaarselt kontrollida ja vajadusel hooldada.
  • Kasutada tuleb tooteid, mis tagavad vähima arvu erinevaid liitekohti.
  • Torukinnitused soovitame paigaldada torude liitekohtadesse, aga mitte harvem kui sammuga 2500mm.

.

Hooldus

Rennidel jälgida ummistuste ja sodi kogunemist, puhastada regulaarselt ja vastavalt vajadusele. Kontrollida rennide liitekohtade hermeetilisust, neetide jm kinnitusvahendite seisukorda. Kui needitud liitekohad ei pea vett, tuleb needid lahti puurida, jätkukoht korrektselt silikoonida ja kinnitada suuremate neetidega. Võimalikud roostekahjustused puhastada, kruntida ja värvida. Praktiliselt on see üsna keeruline ülesanne, kuna vihmaveesüsteem on tervik, mille osadeks võtmine võib rikkuda kogu süsteemi töö. Seega on mõnikord asjakohane asendada riknenud tooted uutega. Renniotsi kontrollida läbijooksude osas, vajadusel tihendada silikooniga. Vihmaveetorusid kontrollida ummistuste osas, vajadusel ummistus likvideerida. Kontrollida ka torude omavahelisi jätkukohti, vajadusel kasutada neetimist. Rennide ummistumist lehtede jm sodiga ei soovitata takistada võrkudega, kuna siis koguneb sodi võrgule, vesi ei jõua rennidesse ning vihmaveesüsteem muutub kiirelt kasutuks.

Talvel tuleb vältida rennide ja torude jäätumist, vajadusel kasutada küttekaableid.

.


Lisaks:toodelogopng
Kandilise vihmaveesüsteemi tooteinfo
Ümara vihmaveesüsteem 125/100 tooteinfo
Ümara vihmaveesüsteem 125/100 paigaldusjuhend
Olulist vihmaveesüsteemide garantiist