Turvatarvikute paigaldussoovitusi

Katustel hooldustööde turvaliseks teostamiseks tasub katusemeistri abil läbi mõelda aastaringselt toimiv optimaalne terviklahendus. Unustada ei tohi standarditega kehtestatud nõudeid. Mis on päriselt oluline?

Eesti standard EVS 812-3:2018 ja Vabariigi Valitsuse määrus “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” ning Tuleohutuse seadus nõuavad:
– Kõigile katustele alates kaldest 11* (ca 1:5) kohtkindla redeli paigaldamist. 
– Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või katuseluugi kaudu või kohtkindla (paikse) välise päästeredeli abil.
– Korstnale kõrgusega >1,2m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigaldada töötasapind koos vajaliku ligipääsuredeli või.

Mida tähendab kohtkindel? Paljude vanemate majade katustel on puitredelid, mille tugevus ja stabiilsus on küsitavad. Pealegi tuleks uuele metallkatusele redel kindlalt kinnitada, vältimaks liigutatavast puit- või alumiiniumredelist tingitud pinnakattekahjustusi. Paluge katusemeistril leida parim redelite ja käiguteede asetus, et oleks tagatud kasutusmugavus, efektiivsus ja turvalisus. Arvestada tuleb majaomaniku harjumusi näiteks kütmisel, vandaalikindlust (tänavaga piirduvale seinale ei peaks seinaredelit paigaldama), aga ka visuaalset külge.

Oluline on järgida käiguteede ja redelite kinnitust katusele. Katustel kasutatavatele käiguteedele ja redelitele kehtivad mitmed normid, mis määravad nõuded kinnitusvahenditele. Tootjapoolsed paigaldusjuhendid määravad suurima lubatud kinnituste sammu.

Soovitusi turvatarvikute korrektseks paigaldamiseks

– Turvatoodete paiknemine peab olema läbimõeldud optimaalne loogiline tervik.
– Kruvidega läbistatavate katusekatete korral peab turvatarvikute kinnitused sattuma roovlauda. Äärmised kinnitused peavad Klass2 paigalduse korral sattuma otsmistesse sarikatesse.
– Kinnitusvahendid ei tohi kahjustada aluskattekilet mujal kui sarika, distantsliistu ja roovi ristumise kohas.
– Valtsplekk-katuse ja Klassik-tüüpi katusekatete korral peab turvatoodete kinnituste piirkonnas olema katusekatte kinnitus roovidele tihedama sammuga. Lumetõkete ja sildade korral on oluline, et nende kinnitusjalgade ülemise osa all olev plekipaan oleks samast kohast kinnitatud roovile. Seal on koormustest tingitud „ülestõstmine“ suurim ja plekk võidakse ebapiisaval kinnitamisel üles rebida koos lumetõkke või silla kinnitusega.
– Valtsplekk-katuse ja Klassik-tüüpi katusekattesse ei tohi turvatoodete kinnitamise tagajärjel tekkida katusekattesse ühtegi läbistavat ava (kruviauku).
– Katuse- ja seinaredelite kinnitamist korstnate külge tuleb võimalusel vältida. Selleks otstarbeks on teised tooted.
– Turvatoodete paiknemise planeerimisel võiks võimalusel jälgida, et nende taha kogunev lumi ei tekitaks liigseid lokaalseid lumekoormusi ja sulamisel sellest potentsiaalseid lekkeid (näiteks profiilsete ja madalakaldeliste katuste neeludes jt. sõlmedes).
– Ärge kunagi kasutage turvatooteid mitteotstarbeliselt. Näiteks torulumetõkkeid redelina või turvasiinina. Ümarad torud pöörlevad kinnitustes ja ei taga jalale turvalist tuge jne.
– Turvaköite ja –siinide paigaldamisel sildadele või redelitele tuleb järgida paigaldusskeemide Klass1 ja Klass2 erinevusi ja nõudeid.
– Väga madalate kallete korral ei ole mingit mõtet paigaldada katuseredelit. Nendel ei ole võimalik turvaliselt käia. Madalate kallete korral tuleb eelistada katusesildasid või kasutada redelitele paigaldatavaid astmeplaate. Sildu ei paigaldata kunagi piki paani, vaid alati risti. Redeli kasutamisel madalal kaldel on soovituslik asetada redeli pulkadele turvalist astumist tagavad plaadid.
– Seinaredeli alumise astme kõrgus ei tohi olla kättesaadav lastele.
– Kõrge seinaredeli juures tasub kaaluda seljataguse turvapuuri vajalikkust.
– Tootmis- ja ühiskondlikel hoonetel on seinaredeli raami laius laiem kui eramajadel.
– Turvatoodete kinnitusvahendid (kruvid, poldid-mutrid, tihendid) on spetsiaalselt turvatoodetega koormustele katsetatud tarvikud, mitte ehituspoest ostetud laiaotstarbelised tooted.
– Kinnitusvahendid peavad sobima kasutamiseks väliskeskkonnas.
– Lumetõkete paiknemisel tuleb arvestada tekkivat koormuse muutust ja selle võimalikku mõju hoone stabiilsusele.
– Lumetõkete vajaduse leidmiseks järgige reeglit – nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik.

– Oluline on kontrollida turvatoodete kinnitusi regulaarselt. Soovitav on seda tegema kutsuda katusemeister. Olukord võiks sarnaneda küttekollete kontrollimise sageduse nõuetega.
– Kinnituslahenduste sammu suurendamine ei pruugi tagada toodete nõuetekohast toimimist, järgige alati tootjapoolseid paigaldusjuhiseid. Enamasti on need koostatud tuginedes materjalide omadustele ja katsetulemustele.
– Katuseredelit paigaldades võiks esimene redeli pulk olla vertikaalselt loodis kas renni või katusekatte servaga, et monteeritava redeli saaks toetada statsionaarselt kinnitatud katuseredeli esimese pulga vastu. Nii ei kahjustata ajutise redeliga katusekatte serva või vihmaveerenni.
– Ärge poolitage tooteid abrasiivsete lõikeketastega, kasutage rauasaagi.
– Kahjustatud tooted tuleb asendada uutega.
– Lumetõkkepleki kasutamist tuleks võimalusel vältida. Lumetõkkeplekk on väga hea lumemasside kinnipidaja ja seetõttu temale avalduv koormus võib eriti just märja lume korral olla suurem kui torulumetõkke korral. Sellisel juhul võib lumetõkkeplekk deformeeruda või rebitakse koos tugivinkliga roovist välja. Tulemuseks on auk katusekattes, mille paikamine veekindlalt on võimatu.
– Turvatoodete müüjal peavad olema esitada nõutud sertifikaadid ja tooteinfo. Nõudke neid juba hinnapäringu faasis.

Turvatoodete iga-aastane kontroll peab sisaldama:

– Detailide omavaheliste liidete kinnituse kontrolli.
– Katusesildade ja -redelite komplektide kinnituse kontrolli katusele või katusekattele (sõltuvalt katusekattest võib see olla erinev).
– Kohtades, kus tekib regulaarselt suurem lumekoormus tuleb sooritada kontrolli tihedamini, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas.
– Ülemäärase lume- ja jääkoormuse korral tuleb katusesillad ja -redelid puhastada jooksvalt.
– Toodete pinnakatte (värvkatte või tsingitud toodete korral tsingipinna) olukorda. Vajadusel tuleb vigastatud kohad parandada parandusvärvidega või tooted vahetada.
– Mehaaniliselt vigastatud või muul moel kahjustatud tooted tuleb parandada või asendada uutega.

Pikemalt lisa- ja turvatarvikutest: https://www.toode.ee/katuse-lisatarvikutest-kuidas-ja-kuhu-milleks-ja-millal/


Vaata lisaks:

Paigaldusjuhendid
Sertifikaadid ja toimivusdeklaratsioonid
Katuse turvatarvikute tooteinfo
Galerii
Paigaldusvideod