Turvatarvikute paigaldussoovitusi

Et korstnapühkijal oleks turvaline katusele pääseda ning seal liikuda ja korstent puhastada, tuleks seinale ja katusekattele paigaldada redelid ning katusele kohtkindel käigutee või platvorm.

Mida tähendab kohtkindel? Paljude vanemate majade katustel on puitredelid, mille tugevus ja stabiilsus on küsitav. Pealegi tuleks uuele metallkatusele redel kindlalt kinnitada, vältimaks liigutatavast puit- või alumiiniumredelist tingitud pinnakattekahjustusi. Paluge katusemeistril leida parim redelite ja käiguteede asetus, et oleks tagatud kasutusmugavus, efektiivsus ja turvalisus. Arvestada tuleb majaomaniku harjumusi näiteks kütmisel, vandaalikindlust (tänavaga piirduvale seinale ei peaks seinaredelit paigaldama), aga ka visuaalset külge – ülearu ei ole neid tarvikuid kindlasti vaja.
Palju olulisem on järgida käiguteede ja redelite kinnitust katusele. Katustel kasutatavatele käiguteedele laienevad mitmed normid, mis määravad, milliste kruvidega ja kuhu tuleb paigaldada kinnitused, tootja juhendid määravad suurima lubatud kinnituste sammu.

turva002

Lisaks katusele kinnitatavale redelile tasub läbi mõelda kompleksne lähenemine – kas ka maapinnalt katusele jõudmiseks on vaja redelit kasutada või käiakse seal ajutise räästasse asetatava redeliga? Lisaks on olemas lahendused ka kõrgemate korstnate otsa ronimiseks, sellisel juhul lisab turvatunnet seljatagune turvakaar,  eriti kõrgete redelite korral ka turvasiinid turvaköie kinnitamiseks.

Oluline info. Eesti standard EVS812,Vabariigi Valitsuse määrus “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” ning Tuleohutuse seadus nõuavad kõigile katustele alates kaldest 11* kohtkindla redeli paigaldamist. Samuti keelab EVS812 korstende katmise täies ulatuses plekiga. Lubatud on korstnamütsid ja sademekatused, kuid korsten peab olemas visuaalselt vaadeldav vähemalt kahest küljest.


Soovitusi turvatarvikute korrektseks paigaldamiseks:

–    Turvatoodete paiknemine peab olema läbimõeldud optimaalne loogiline tervik.
–    Kruvidega läbistatavate katusekatete korral peab turvatarvikute kinnitused sattuma roovlauda. Äärmised kinnitused peavad Klass2 paigalduse korral sattuma otsmistesse sarikatesse.
–    Kinnitusvahendid ei tohi kahjustada aluskattekilet mujal kui sarika, distantsliistu ja roovi ristumise kohas.
–    Valtspleki ja Klassik-tüüpi katusekatete korral peab turvatoodete kinnituste piirkonnas olema katusekatte kinnitus roovidele tihedama sammuga. Lumetõkete ja sildade korral on oluline, et nende kinnitusjalgade ülemise osa all olev plekipaan oleks samast kohast kinnitatud roovile. Seal on koormustest tingitud „ülestõstmine“ suurim ja plekk võidakse ebapiisaval kinnitamisel üles rebida koos lumetõkke või silla kinnitusega.
–    Valtsplekki ja Klassik-tüüpi katusekattesse ei tohi turvatoodete kinnitamise tagajärjel tekkida katusekattesse ühtegi läbivat ava.

Käigutee ja katuseredel kiviprofiiliga katusel

–    Katuse- ja seinaredelite kinnitamist korstnate külge tuleb võimalusel vältida. Selleks otstarbeks on teised tooted.
–    Turvatoodete paiknemise planeerimisel võiks võimalusel jälgida, et nende taha kogunev lumi ei tekitaks liigseid lokaalseid lumekoormusi ja sulamisel sellest potentsiaalseid lekkeid (näiteks profiilsete ja madalakaldeliste katuste neeludes jt. sõlmedes).
–    Ärge kunagi kasutage turvatooteid mitteotstarbeliselt. Näiteks torulumetõkkeid redelina või turvasiinina. Ümarad torud pöörlevad kinnitustes ja ei taga jalale turvalist tuge jne.
–    Turvaköite ja –siinide paigaldamisel sildadele või redelitele tuleb järgida paigaldusskeemide Klass1 ja Klass2 erinevusi ja nõudeid.
–    Väga madalate kallete korral ei ole mingit mõtet paigaldada katuseredelit. Nendel ei ole võimalik turvaliselt käia. Madalate kallete korral tuleb eelistada katusesildasid. Sildu ei paigaldata kunagi piki paani, vaid alati risti. Redeli kasutamisel madalal kaldel on soovituslik asetada redeli pulkadele turvalist astumist tagavad plaadid.
–    Turvatoodete müüjal peavad olema esitada nõutud sertifikaadid ja tooteinfo. Nõudke neid juba hinnapäringu faasis.
–    Seinaredeli alumise astme kõrgus ei tohi olla kättesaadav lastele.
–    Seinaredeli juures tasub kaaluda seljataguse turvapuuri vajalikkust.
–    Tootmis- ja ühiskondlikel hoonetel on seinaredeli raami laius laiem kui eramajadel.
–    Turvatoodete kinnitusvahendid (kruvid, poldid-mutrid, tihendid) on spetsiaalselt turvatoodetega koormustele katsetatud tarvikud, mitte ehituspoest ostetud laiaotstarbelised tooted.
–    Kinnitusvahendid peavad sobima kasutamiseks väliskeskkonnas.

Käiguteed ja katuseaknad valtsplekk-katusel

–    Lumetõkete paiknemisel tuleb arvestada tekkivat koormuse muutust ja selle võimalikku mõju hoone stabiilsusele.
–    Lumetõkete vajaduse leidmiseks järgige reeglit – nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik.
–    Oluline on kontrollida turvatoodete kinnitusi regulaarselt. Soovitav on seda tegema kutsuda katusemeister. Olukord võiks sarnaneda küttekollete kontrollimise sageduse nõuetega.
–    Kinnituslahenduste sammu suurendamine ei pruugi tagada toodete nõuetekohast toimimist, järgige alati tootjapoolseid paigaldusjuhiseid. Enamasti on need koostatud tuginedes materjalide omadustele ja katsetulemustele.
–    Katuseredelit paigaldades võiks esimene redeli pulk olla vertikaalselt loodis kas renni välisserva  või katusekatte servaga, et monteeritava redeli saaks toetada statsionaarselt kinnitatud katuseredeli esimese pulga vastu. Nii ei kahjustata ajutise redeliga katusekatte serva või vihmaveerenni.
–    Ärge poolitage tooteid abrasiivsete lõikeketastega, kasutage rauasaagi.
–    Kahjustatud tooted tuleb asendada uutega.
–    Lumetõkkepleki kasutamist tuleks võimalusel vältida. Lumetõkkeplekk on väga hea lumemasside kinnipidaja ja seetõttu temale avalduv koormus võib eriti just märja lume korral olla suurem kui torulumetõkke korral. Sellisel juhul võib lumetõkkeplekk deformeeruda või rebitakse koos tugivinkliga roovist välja. Tulemuseks on auk katusekattes, mille paikamine veekindlalt on võimatu.


Turvatoodete iga-aastane kontroll peab sisaldama:

–    Detailide omavaheliste liidete kinnituse kontrolli.
–    Katusesildade ja -redelite komplektide kinnituse kontrolli katusele või katusekattele (sõltuvalt katusekattest võib see olla erinev).
–    Kohtades, kus tekib regulaarselt suurem lumekoormus tuleb sooritada kontrolli tihedamini, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas.
–    Ülemäärase lume- ja jääkoormuse korral tuleb katusesillad ja -redelid puhastada jooksvalt.
–    Toodete pinnakatte (värvkatte või tsingitud toodete korral tsingipinna) olukorda. Vajadusel tuleb vigastatud kohad parandada parandusvärvidega või tooted vahetada.
–    Mehaaniliselt vigastatud või muul moel kahjustatud tooted tuleb parandada või asendada uutega.


Loe lisaks:

Turvatunnet katusel vajavad nii korstnapühkija kui majaomanik

Katuse lisatarvikutest – kuidas ja kuhu, milleks ja millal?

Katusesildade kinnitamisest katusele