Turvatunnet vajavad nii korstnapühkija kui ka majaomanik

Et korstnapühkijal oleks turvaline katusele pääseda ning seal liikuda ja korstent puhastada, tuleks seinale ja katusekattele paigaldada redelid ning katusele kohtkindel käigutee või platvorm.

turva002

Mida tähendab kohtkindel? Paljude vanemate majade katustel on puitredelid, mille tugevus ja stabiilsus on küsitav. Pealegi tuleks uuele metallkatusele redel kindlalt kinnitada, vältimaks liigutatavast puit- või alumiiniumredelist tingitud pinnakattekahjustusi. Paluge katusemeistril leida parim redelite ja käiguteede asetus, et oleks tagatud kasutusmugavus, efektiivsus ja turvalisus. Arvestada tuleb majaomaniku harjumusi näiteks kütmisel, vandaalikindlust (tänavaga piirduvale seinale ei peaks seinaredelit paigaldama), aga ka visuaalset külge – ülearu ei ole neid tarvikuid kindlasti vaja.
Palju olulisem on järgida käiguteede ja redelite kinnitust katusele. Katustel kasutatavatele käiguteedele laienevad mitmed normid, mis määravad, milliste kruvidega ja kuhu tuleb paigaldada kinnitused, tootja juhendid määravad suurima lubatud kinnituste sammu.

Lisaks katusele kinnitatavale redelile tasub läbi mõelda kompleksne lähenemine – kas ka maapinnalt katusele jõudmiseks on vaja redelit kasutada või käiakse seal ajutise räästasse asetatava redeliga? Lisaks on olemas lahendused ka kõrgemate korstnate otsa ronimiseks, sellisel juhul lisab turvatunnet seljatagune turvakaar,  eriti kõrgete redelite korral ka turvasiinid turvaköie kinnitamiseks.

Lumetõkete kohta standardid puuduvad. Tegemist on tootega, mille külge inimene ei kinnitu ega toetu, kuid lumetõke võib inimelu päästa küll: nende oma, kes liiguvad räästa all. Eestis on mitmeid väga halvasti lõppenud õnnetusi kukkuva lumega ja tänapäeval enam ühtegi linnamaja katusetööd ilma lumetõketeta üle anda ei õnnestu. Küll aga on arenguruumi eramajade sektoris, kus lumetõkete vajadus meenub peale lömmis autokapotti või lume alla jäänud kodulooma.
Lumetõkkeid on mitmesuguseid, kuid nende peamine ülesanne on üks ja sama: hoida lumi ja jää katusel nendes kohtades, kust see ei tohi korraga alla langeda. Just siin peitub võti leidmaks lahendust, kui palju ja kuhu lumetõkked paigaldada. Tuleb selgelt määratleda piirkonnad katusel, kus lumelangemine võib kurja teha: trepikojaesised, garaažid, aga ka lillepeenrad või inimeste liikumisrajad. Samuti on lumetõkked olulised katustel, kus on mitmes kõrguses katusepindu. Kõrgemalt langev jää võib rikkuda allapoole jääva katusekatte.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lumetõkete asetus räästas olgu selline, et tekkiv koormus langeks kandeseintele. Lumetõkete valikul soovitame kasutada lahendusi, mis tagavad sula või kergema lumesaju korral lume sulamise või langemise lumetõkete alt (selleks sobivad torudega lahendused või lumetõkkeaiad) üle räästa. Samuti on ülioluline, et lumetõke ei ole kinnitatud niisama plekiprofiilide laineharjadele, vaid kindlalt plekilaine põhja ja roovidesse.

Lumetõkete kinnitust ja korrashoidu tasub regulaarselt kontrollida, vigastused parandada ja riknenud detailid vahetada. Lumetõkete kasutamist tasub kaaluda teinekord ka katuseakende kohal, et vältida suurte lumekoguste kogunemist aknale. Samuti on lumetõketel oluline roll kaitsmaks vihmaveerenne langeva lume ja jää eest.

Teine talvel katuseid kummitav mure on jääpurikate teke räästastesse. Jääpurikad tekivad, kui katuse alla pääseb ebapiisavast soojustamisest soe õhk, mis räästas kondenseerudes ja külma välisõhuga kokku puutudes moodustabki külmunud veesamba. Seepärast tuleb hoone soojustamisel olla hoolikas ja pöörata tähelepanu järelevalve vajadusele.

Soovitusi turvatoodete korrektseks paigalduseks

–    Turvatoodete paiknemine peab olema läbimõeldud optimaalne ning loogiline tervik.
–    Kruvidega läbistatavate katusekatete korral peab turvatarvikute kinnitused sattuma roovlauda. Äärmised kinnitused peavad Klass2 paigalduse korral sattuma otsmistesse sarikatesse.
–    Kinnitusvahendid ei tohi kahjustada aluskattekilet mujal kui sarika, distantsliistu ja roovi ristumise kohas.
–    Valtspleki ja Klassik-tüüpi katusekatete korral peab turvatoodete kinnituste piirkonnas olema katusekatte kinnitus roovidele tihedama sammuga. Lumetõkete ja sildade korral on oluline, et nende kinnitusjalgade ülemise osa all olev plekipaan oleks samast kohast kinnitatud roovile. Seal on koormustest tingitud „ülestõstmine“ suurim ja plekk võidakse ebapiisaval kinnitamisel üles rebida koos lumetõkke või silla kinnitusega.
–    Valtsplekki ja Klassik-tüüpi katusekattesse ei tohi turvatoodete kinnitamise tagajärjel tekkida katusekattesse ühtegi läbivat ava.
–    Katuse- ja seinaredelite kinnitamist korstnate külge tuleb võimalusel vältida. Selleks otstarbeks on teised tooted.
–    Turvatoodete paiknemise planeerimisel võiks võimalusel jälgida, et nende taha kogunev lumi ei tekitaks liigseid lokaalseid lumekoormusi ja sulamisel sellest potensiaalseid lekkeid (näiteks profiilsete ja madalakaldeliste katuste neeludes jt. sõlmedes).
–    Ärge kunagi kasutage turvatooteid mitteotstarbeliselt. Näiteks torulumetõkkeid redelina või turvasiinina. Ümarad torud pöörlevad kinnitustes ja ei taga jalale turvalist tuge jne.
–    Turvaköite ja –siinide paigaldamisel sildadele või redelitele tuleb järgida paigaldusskeemide Klass1 ja Klass2 erinevusi ja nõudeid.
–    Väga madalate kallete korral ei ole mingit mõtet paigaldada katuseredelit. Nendel ei ole võimalik turvaliselt käia. Madalate kallete korral tuleb eelistada katusesildasid. Sildu ei paigaldata kunagi piki paani, vaid alati risti.
–    Turvatoodete müüjal peavad olema esitada nõutud sertifikaadid ja tooteinfo. Nõudke neid juba hinnapäringu faasis.
–    Seinaredeli alumise astme kõrgus ei tohi olla kättesaadav lastele.
–    Seinaredeli juures tasub kaaluda seljataguse turvapuuri vajalikkust.
–    Tootmis- ja ühiskondlikel hoonetel on seinaredeli raami laius laiem kui eramajadel.
–    Turvatoodete kinnitusvahendid (kruvid, poldid-mutrid, tihendid) on spetsiaalselt turvatoodetega koormustele katsetatud tarvikud, mitte ehituspoest ostetud laiaotstarbelised tooted.
–    Kinnitusvahendid peavad sobima kasutamiseks väliskeskkonnas.
–    Lumetõkete paiknemisel tuleb arvestada tekkivat koormuse muutust ja selle võimalikku mõju hoone stabiilsusele.
–    Lumetõkete vajaduse leidmiseks järgige reeglit – nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik.
–    Oluline on kontrollida turvatoodete kinnitusi regulaarselt. Soovitav on seda tegema kutsuda katusemeister. Olukord võiks sarnaneda küttekollete kontrollimise sageduse nõuetega.
–    Kinnituslahenduste sammu suurendamine ei pruugi tagada toodete nõuetekohast toimimist, järgige alati tootjapoolseid paigaldusjuhiseid. Enamasti on need koostatud tuginedes materjalide omadustele ja katsetulemustele.
–    Katuseredelit paigaldades võiks esimene redeli pulk olla vertikaalselt loodis kas renni välisserva  või katusekatte servaga, et monteeritava redeli saaks toetada statsionaarselt kinnitatud katuseredeli esimese pulga vastu. Nii ei kahjustata ajutise redeliga katusekatte serva või vihmaveerenni.
–    Ärge poolitage tooteid abrasiivsete lõikeketastega, kasutage rauasaagi.
–    Kahjustatud tooted tuleb asendada uutega.
–    Lumetõkkepleki kasutamist tuleks võimalusel vältida. Lumetõkkeplekk on väga hea lumemasside kinnipidaja ja seetõttu temale avalduv koormus võib eriti just märja lume korral olla suurem kui torulumetõkke korral. Sellisel juhul võib lumetõkkeplekk deformeeruda või rebitakse koos tugivinkliga roovist välja. Tulemuseks on auk katusekattes, mille paikamine veekindlalt on võimatu.

Turvatoodete iga-aastane kontroll peab sisaldama:

–    Detailide omavaheliste liidete kinnituse kontrolli.
–    Katusesildade ja -redelite komplektide kinnituse kontrolli katusele või katusekattele (sõltuvalt katusekattest võib see olla erinev).
–    Kohtades, kus tekib regulaarselt suurem lumekoormus tuleb sooritada kontrolli tihedamini, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas.
–    Ülemäärase lume- ja jääkoormuse korral tuleb katusesillad ja -redelid puhastada jooksvalt.
–    Toodete pinnakatte (värvkatte või tsingitud toodete korral tsingipinna) olukorda. Vajadusel tuleb vigastatud kohad parandada parandusvärvidega või tooted vahetada.
–    Mehaaniliselt vigastatud või muul moel kahjustatud tooted tuleb parandada või asendada uutega.

Pikemalt lisa- ja turvatarvikutest: https://www.toode.ee/katuse-lisatarvikutest-kuidas-ja-kuhu-milleks-ja-millal/


Vaata lisaks:
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatarvikud
Katuseaknad (Roto ja Velux)
Rennide katted
Katuse hooldusteenused
Päikesepaneelid
Piksekaitsesüsteemid

Paigaldusjuhendid
Sertifikaadid ja toimivusdeklaratsioonid

.